Negerinnensex

Korte pjes gigolo zeeland

Gangbang Algemeen Barebangs Bukkake Erotisch uitgaan. Nieuwsbrief Vul je e-mail adres in om onze nieuwsbrief te ontvangen: Filteren op locatie Land   Alles Nederland België. Hallo Lieve Heren, Ik ben pussycat, een sexy blonde volle rondborstige wulpse milf van Hallo Lieve Heren, Ik ben pussycat, een Ik ben een Nimf die het leuk vind om een vrouw, man of koppel te verwennen.

Trios mmv en vvm zijn oo Ik ben een Nimf die het leuk vind om een Geile Strenge Mevrouw met weelderig lichaam zoekt nederige bef en rimslaven, want Mevrouw ziet jou g Geile Strenge Mevrouw met weelderig lich Mevrouw Petra uit Voorthuizen.

Hallo allemaal Ik ben een vrouw van 53 jaar jong met kort blond haar en een d cup. Hallo allemaal Ik ben een vrouw van Hallo, ik ben Isabella, een botergeile portugese blondine van 41 jaar oud.

Ik heb een mooi rond kont Hallo, ik ben Isabella, een botergeile p House of Dreams uit Amersfoort. Ik ben Jacky-Noa ook wel een geile donderstraal genoemd met haar volslanke latina,bruine,lichaam van Ik ben Jacky-Noa ook wel een geile donde Dit geile kutje wil graag gelikt, gevingerd en geneukt worden Wie komt mijn gaatjes vullen? Dit geile kutje wil graag gelikt, geving Hoi, leuk dat je kijkt Zin in een spannende en warme afleiding Wil je heerlijk bij mij op Hoi, leuk dat je kijkt Zin in ee Een hele geile goedemorgen vanuit een re DSgirls uit Den Haag.

Hoi Hoi buurman heb ik dan toch je aandacht gekregen welkom op mij erotische site, Ik ben Sanny Hoi Hoi buurman heb ik dan toch je aanda Ik ontvang in sneek. Ben je op zoek naar een heerlijke hete dame die jouw tot hogere sferen brengt m Ben je op zoek naar Joy uit Sneek. Hallo, ik ben Moniek een Ridderkerkse 48 jarige getrouwde slet.

Veel mannen weten inmiddels da Hallo, ik ben Moniek een Ridderkerkse Hallo ben Eva altijd geil en zin in sex. Heb zwarte haren bruine ogen cup c en 45 jaar. Hallo ben Eva altijd geil en zin in sex Hoi Mooie man, leuk dat je belangstelling hebt in mijn advertentie. Toch blijken bepaalde zaakvoerders ecologisch signaal dat we m et deze aktie tassen zal voorzien, m aar dat dit door R. N iet alleen lost dit h e t probleem van de bekers van D h rd eb o d t afh an gt zijn d e dagen van h et alom gekende pla stiek en bekertje Scham per: W aardoor w orden deze g eteld.

H oe w ord t h et plan D ebodt nu concreet gerealiseerd? In sam enwerking G econfronteerd m et deze toch w el zw are m e td e d ie n stm ilie u v a n d e R. D esam enw erking m e t de firm a D ebodt bevat verschillende Scham per: M oet ik dan altijd m ijn m ok op zak hebben? Vooreerst heeft de dienst M ilieu van deze universiteit er zich principieel eenieder die ooit half- o f slaapdronken toe verbonden een pilootproject in het h e t aquarium van zijn faculteit h eeft F re d d v: W elnee, ik ben ook nog kader van het voorstel, gedaan door de binnengeduikeld een overbodige luxe.

O m te verm ijden dat firm a Debodt, op te starten. D it project H et is immers dank zij zijn goede zorgen m e n z n k e ra m ie k d ag e n la n g m o e t zal doorgaan aan de Faculteit van de dat u in staat bent daar een cafeïnerijke m eezeulen om zo de behoefte aan koffie Rechtsgeleerdheid en aan de Faculteit substantie binnen te kappen w aardoor uw dag zoniet gered dan toch draaglijker te anticiperen, voorziet dit plan in de van de P o litiek e en S o cia le W eten- w ordt gemaakt.

D ebodt w ijst er nu constructie van een houten fram e-w erk schappen. Startend in april van dit jaar w aar de dorstige student dan zijn kop zal ditprogram m a in oktober geëvalueerd op d a th et bekertje waarin uw bakje troost kw ijt kan. H et geheel doet ietw at denken w ordt geserveerd bestaat u it PVC, een w orden. D e start van het project w ordt aan de bergruim tes voor keu s in een m a te rie d ie m e n ig g ro e n e jo n g e n voorafgegaan door een m ailing aan alle o u d, b r u in d o rp s c a fé w a a r m e n ig nachtm erries bezorgt.

K rachtdadig als r e c h te n s tu d e n te n e n d e s tu d e n te n gepensioneerde nog zijn balletje w eet te hij i s, wil hij aan deze belasting voor het p o litie k e en so ciale w ete n sc h a p p e n stoten. H et bestaat uit aparte hokjes die m ilieu paal en perk stellen. O m elke identifi- voo rk eu rm aat voor de k o p en hun Schamper: Wat ligt er op uw lever, m eneer Debodt? B ovendien te kopen, gesprekken in die richting h eeft de dienst M ilieu toegezegd om bij Freddv Debodt: Wel, bij h et afsluiten w orden m om enteel m et de Artline en van het boekjaar viel het m ij en m ijn een positieve evaluatie de verspreiding andere soortgelijke winkels gevoerd, om van het systeem aan de andere faculteiten alzo een gunsttarief te bekom en.

Hoe schat U de reactie van de m odale student in? En wie betaalt de rekening? Och, ik ben ook nog student Tim m v: Het verheugt mij U te kunnen gew eest en hoew el wij -toen ook al- de meedelen dat de Universiteit enkel bij een kiem en der passiviteit en apathie in ons positieve evaluatie van het piloot-project een droegen, b en ik er rotsvast van overtuigd financiële bijdrage moet leveren en dit enkel dat de respons positief en de reacties bij U N IV E R S ITE IT GENT overw eldigend zullen zijn.

De huidige Debodt is zo genereus de kosten van het student beseft -volgens m ijn bescheiden pilootproject te dragen. D e S tan daard van 9 ja n u a ri m eldde op zijn voorpagina d a t de O pen U n iversiteit d e sam en w erkin g m et Vlaanderen h eeft opgezegd. De Open U niversiteit had al aange- m ening- w el w at er op het spel staat en is v o lg e n s m ij en m ijn m e d e w e rk e rs tegen 1 januari niet gezorgd had beweging aan Vlaam se k a n t Volgens De voor een decreetdathetafstandsonderw ijs Standaard kw am m inister van O nderw ijs in Vlaanderen regelt.

D e N ederlanders Van d e n B o s s c h e al in d e c e m b e r O verigens w ordt de hele O U binnen w illen m eer subsidies voor V laam se principieel m et de V laam se rectoren k o rt g e re o rg a n ise e rd.

Z o d ra d a t is stu d e n te n en een g o e d e w e rv in g s - overeen om 20 m iljoenm eer u it te trekken gebeurd, licht Scham per u campagne. In het G entse O U -centrum strom en A llem aal m ooi en wel, m aar hoe gaat de telefoons binnen van studenten die dit allem aal in zijn werk en waaruit bestaat Stoffel N u het ultimatum verstreken is en het vrezen datzehunstudienietzullenkunnen die sam enw erking m et de R.

R om ania van slech te kachels, en a l evenm in om p ro te st van een m igran ten bew egin g tegen d oor c ad eau tjes onder de b o o m, orga n iseert een co n cert op 21 ja n u a ri in oude radiotoestellen dan aan het blokken on ze vrienden van h et N S V.

N een, h et zijn d e studenten van d e licen tie Stedebouw, kerkelijke en andere m iddem achtm issen, de b a lza a l van d e V ooruit. W at h o u d t d it concert nu precies in? O p 12 zachte m aar goede m uziek, T h e Peace- diplom a bezit. B rouw ers, W. Shakespeare juni keurde de V laam se Executieve een decreet goed w aard o o r h e t p ro - H un eisen zijn bijgevolg drievoudig: Volgens de studenten werd h en bij de inschrijving 1 dat ze -als licentiaat ingeschrevenen- de titel licentie krijgen g e e n in f o rm a tie g e g e v e n o v e r de veranderingen, zodat ze pas in novem ber w isten wat er aan de hand was.

H un vak, een licentiestudie, blijkt 2 dat er een evenw aardige overgang- K aarten z ijn verkrijgbaar in voor- A. N elson en J.

Bach, w eken zien er m et de talloze tentam ens daarbij d e lotgevallen van h et Rad en de F r. B ij deze kan ik u trouwens de volslagen rust ongetwijfeld terug, om m ededelen d a t M arleen en B en intussen ons als spreekw oordelijke stilte voor de m aandag: Aangezien op die m anier de w aarde van h u n d ip lo m a w erd v e r- W IF m in d erd, zu lle n ze la te r m issc h ie n ow verplicht zijn een bijkom ende, hun niets extra s biedende G G S-studie te volgen w eer gelijkwaardige kansen te hebben.

W el besliste het bestuurscollege van de universiteit om nog een ja a r het huidige program m a te handhaven. H et probleem van deze studenten is dat zij een eenjarige licentiaatsstudie volgen op G G S-niveau en volledig in aanm erking k o m e n d v o o r h e t G G S statuut, m aar die le id t tot een G A S- W at brengt ons het kom ende jaar?

Ik zou h e t niet weten. D e eerstvolgende bijvoorbeeld van plan zijn h u n vakken te volledig lic en tiaats-p o stg rad u aat kan m oge-lijkerwijs zelfs in Leuven , om en H. M ozart, verkoop aan Fr. B edenk bij w ijze v a n oefening nu zelf e e n titel. A lleszins bedanken H et grote voordeel van zo n break wij u voor de stapel toffe nieuwjaars- van veertien dagen bestaat erin dat m en kaartjes die onze brievenbus haast deed zich k a n b ezin n en o ver v erleden en b e z w ijk e n, e n g ro e te n u m e t e e n to e k o m st D aardoor kan u in uw favoriete w e lg e m e e n d m e rc i e n e e n v r o lijk auditorium binnenkort uw jas deponeren D ankuw el!

Lezersbrieven zijn welkom, naam loos is prullenm and. Vermeld o o k studierichting Op grondig gemotiveerd verzoek laten wij uw naam weg.. L ezersbrieven dienen betrekking te hebben op d e studentenproblem atiek en de en ja a r indien van toepassing.

Die bestaat reeds sinds 77 ruikt dit gorieën, poëzie en proza. D e ju ry bestaat niet naar een vijftienjarig bestaan? D aarm ee bereikt D itjaarw ordtdeprijsuitreikingsavond de wedstrijd ruim universiteits- uitgew erkt rond de relatie literatuur en studenten.

D e kunstacadem ie van L euven zal H et concept heeft al vele ja ren een w erken rond geselecteerde gedichten en v aste vorm. D eeln em ers stu re n h u n stukken proza. D e schrijvers kortverhaal één, van m inim um drie en uit de jury geven ook een lezing uit eigen m axim um vijfbladzijden voor 15 febru- w erk en er w ordt eveneens een receptie a ri in zevenvoud naar: H oofdredacteur m e t partiële exam ens: Tobias D e Pessem ier M usketiers zonder partiële exam ens: Christel Stalpaert, W im O osterlinck R e d a c tie: N ico V andenabeele L ay-ou t: D irk Jacobs, Frédéric W illle F o to g r a a f: Bij hem S cherp uw ganzeveer, vervaardig kan u ook terecht voor een volledig gezw ind een lap perkam ent en registreer reg lem en t E r zijn telkens drie prijzen uw g e v o e le n s!

D e redactie behoudt ten w ihim. D istrib u tie: Yves d e B uck d'u zet. Links N ationalism e b estaat o o k! De Drie Musketiers, d e e l tw e e, vervolg. In D uitslan d is er dan in een groter geheel opnem en, o f je het gebied een m eerderheid S erven bevat, voor zijn rechten.

Dat is geen verw erpelijk sociale gevolgen van de econom ie, m aar slechts een beperkte groep m ensen die kunt hen onderdrukken in hun eigenheid. M en m aakt geen onder- niet over de basisproblem en, w aarover zich daadwerkelijk engageert voor neo- K ijk naar O o st-e u ro p a: L enin en Stalin Belgrado hebben ingepalm d.

E r werd scheid. M en doet alsof alle nationalism e enkel de B. M aar is het hadden een culturele dictatuur ingesteld gevreesd dat die in K roatië wonende V laam s B lok is.

W at deed de V laam se beslissen. W at Serven m e t de onafhankelijkheid van bew eging een eeuw geleden? E r sta a t gebeurde er n a G orbatsjov: Wij zijn in zij w eigerden, w aarop het Servische leger Scham per: De U NO kan m en niet G o lfo o rlo g o o k g e ra a d p le e g d o v er opiniepeiling in Der Stern, één derde W est-e uropadaarvrij tolerant in gew eest dat gebied ingenom en heeft.

B eide delen echt een efficiënt-w erkend organism e politiek, tevoren enkel kuituur. Ik heb van de Oostduitsers achter die ideëen, natuurlijk zijn er nog wel Friesen, Basken zijn nu m in o f m eer hom ogeen, een noem en M aar w e zaten op de goede constructie die vóór het m eer verdeelde internationale weg, om dat w e autonom ie B osnië niet opgaat. Zeer zeker, ik ben begin toestonden en eerbiedigden. T en tw eede w orden w ij sinds de R om paey van Zeker W eten.

Ik plaats dit weer in m ijn eerste verschijning w eigerde ik terug te econom ische analyse op wereldschaal, kom en om dat m en in drie m inuten niets oktober naar Duitsland gegaan om de dat is voor m ij het vetrekpunt om iets te zinnig kan zeggen.

Ik heb dan van hem tien m inuten gekregen. Als m en d e puinhoop verklaren. W e zeggen al 20 jaar dat er daaroverschouw tishetnietverw onderlijk lim ieten zijn aan de econom ische groei dat wanhopige jongeren zich groeperen en die beginnen we nu te voelen, w at de M en zou per week m instens twee endeboelkapotslaan.

O ok die fascisering c o n cu rren tiestrijd h ard er m aakt. H et uitzendingen v an pakw eg één uur m oeten verw ondert m e niet: Noch van Kohl, no ch van de D e G ATT-onderhandelingen tussen de dat zal hier wel kom en, we hebben nog K ommunisten verw achten ze iets.

Z o n klim aat aantal d in g e n die snel vervelen. De z e g g e n M a a k u geen zorgen, wij geven is negatief voor het internationalism e. Je interessantste televisie was de reeks van u werk. In deze hebt vrijhandel en protectionism e. De W im K ayzer N auw gezet en W anhopig centrum m aatschappijen ontbreekt een eerste is een offensieve politiek van de - B eesee w aarin M arquez, Sem prun, links alternatief, dus kom t R echts op.

D ie laatste strekking spreken. De m ensen W at de U N O betreft, die bestaat uit zijn dat beu. Z olang bij de B. U m oet dus heidsraad, w elke de grootste m acht heeft. Die jongeren als gevolg d at Europa en de V. We laten zelfs nog alleen m aar van de w ereld weerspiegeld zijn. H et hangen sam en m et w in st Ik sta er stom politieke vluchtelingen binnen en w eren eerste w a t m e n m oet doen is de m acht verbaasd van dat er geen reactie kom t op econom ische vluchtelingen, w at natuur- van de V.

D ie laatse soort zijn er het w at m e n zal weigeren. Ten tweede is de m inister per m aand v erd ien t ergst aan to e: Dus kom en al die vluchtelingen India, L atijns-a m erika en Afrika m oeten per m aand opstrijken W at gaan we daar tegen vaste leden worden.

Een nieuwe m uur bouw en? D e enige linkse oplossing is: Joegoslavië m et de Serven en Kroaten. D at is de oplossing: U geeft de m ensen D aar m oet je de diversiteit respecteren. H et nationalism e steekt de kop op Servië, w ant dat is een arm land in tegenstelling tot voom oem den. Tito, zelf een Kroaat, het die transfer plaatsvinden, K ruithof: H et vraagstuk van het w aardoor Servië, m et het leger, het goed nationalism e zie ik duidelijk anders.

Dat m o e tje doen m et Kosovo, waar sprong van kleine lokale regio s naar absoluut niets is. E r zijn grotere entiteiten dan een parochie, dat W at gebeurt e r n u: Sloveniëen Kroatië zijn volkeren o f streken die gebonden scheuren zich af w ant die willen niet zijn door verleden, taal enz.

Tweede relatieve zelfstandigheid kunt geven en probleem is dat in K roatië een deel van foto: D oen we m ee aan de versterking van de U NO, om dat m en internationalist is, o f gelooft u in de ontw ikkeling van de U N O en p le itu voor S c h a m p e r: Wij danken U voor dit gesprek.

Twee clochards, Vladimir en Estragon O p d itm om entzijn er voor deze laatste brengen de tijd door bij een dode wilg. Ze In Europa heb je niets anders dan optie geen indicaties, w ant er zijn niet wachten er op mijnheer Godot. Mocht hij niet verkeerde, im perialistische grenzen, zoals genoeg landen die de UNO de m g willen oopdagen, dan komen ze morgen terug. Hij bijvoorbeeld Zeeuw s-v laanderen datniet toekeren. D us pleit ik voor de m achts- heeft hen immers gezegd te wachten, en dat tot V laanderen m aar bij N ederland hoort.

Het onbetwiste meesterstuk van Nobel- D at is onzin. M aar niem and durft die grenzen te hertekenen. Filosofen w orden enkel in w e niet een aanpassing van politieke e x c lu sie f p o litie k e k w esties te hulp structuren aan gegevenheden.

In de 21ste geroepen. Stoort u dat niet Tot 14 februari in NTG Minnemeers. Wacht niet tot Valentijnsdag, kom op eeuw zullen w e een regio voor de B asken krijgen, w at een veel betere situatie is, K r u ith o f; W at al fout is, is dat we vrijdag 22 januari om 9. A, idem dito voor C atalonië. Er bestaat dus niet geraadpleegd w orden in economische universiteitsstraat 4, waar de schoonste der een links en een rechts nationalism e.

Het kw esties, w at mij het m eest interesseert. Wat M en discussieert over politiek en kuituur lang zwart haar, ja die met de norse blik en de is dan Links N ationalism e: Je hebt een en laat econom ie vallen, w at eigenlijk zwoele kijkers, 10 vrijkaarten zal distribueren. Wel over de Er zullen nog wachtenden voor u zijn. W aarom zou er gediscrim ineerd regelm atig teru gkeren de u n iversiteitsa ctiviteit, n l a l dan n iet p a rtiële exam ens.

G rasm us w ordtverm elddat ookm eneer Bracke staat achter de aanklacht van de studenten. K ortom, als ambtenaar, belast m et de verblijven? H et is de globaliteit van het A ltijd b ereid w illig om constructieve kritiek te spu ien, hebben we daarom een Erasm usproject dat de m eerkost veroor- h et reg lem en t on d er d e lou pe genom en, vooral n a een alarm erende b rie f van ex- algem ene coördinatie van de studenten- zaakt, en dus m oet iedereen m aar die rech tstu d en t Peter L epercque, d ie een huistocht g esta rt is tegen d e g ebrekkige voorzieningen is het niet m ijn taak een m eerkost helpen dragen.

M eneer Bracke, schrijver van deze openbare stelling in te nem en tegen een brief, wordt aldus aangehaald m et een door de studenten op statutaire w ijze 4. Slechts een g erin g p ercen tag e principiële stellingnam e waarvoor hij op m. Ik b esef dat ik vervolgens bekrachtigd werd door een bovendien van w eekend tot weekend, en als am btenaar w ellicht een onm ondig beslissing v an het bevoegd b e h e e rs- kan onm ogelijk geverifieerd w orden.? H et huls v a n vertrouw en zou durven twijfelen aan diens objectiv iteit, k an je volgens a rtik el 11 de O m in de rechtssfeer te b lijv e n: G ezien de onvoorstelbaar d at tijdens een proces de exam ens openbaar en publiek zijn, kunt u 5.

W at de om hem te verdedigen. D it indachtig is vervaarlijk uitziende m acho s o f verleide- waarborg van fr b e t r e f t: U kunt natuurlijk uitspreken. D eze illustere Scham per- We hopen dat deze gegevens correct opm erking. Wij vinden het verder m aar e x a m e n c o m m is s ie g e e n stu d e n te n - ook zelf het exam envaneenm edestudent jo u m a lis t h e e ft b lijk b a a r de n o d ig e overgenom en w orden zo d at d e m is- norm aal dat de extra personeelskosten vertegenw oordigerm ag zetelen.

Als reden bijw onen, kw estie van de vragen eens te ervaring opgedaan in h et boekje Volks- leidende berichtgeving rechtgezet kan door de Erasm us-huisvesting niet door hiervoor stelt m en d a t d e studenten m aar worden. E en exam en verplaatsen is echter verlakkerij, geschreven door de in m a ar w el door de E rasm usstudenten teit en objectiviteit v an de com m issie- uitzonderlijk ennaveelm oeite toegestaan, w orden vergoed.

Z eker is dat het verhaaltje van de m en m oet bij w ijze van spreken reeds 3 buispunten kan verw ezen w orden naar half dood zijn.

M e t alle ach tin g, M a rk B ra c k e, A lgem een Coördinator In dit artikel lees ik tot m ijn eigen 6. B racke zou verklaard dan w el gevolgd w orden, w ordt evenm in hebben achter de eisen van de Erasm us- bekend gem aakt.

N iet dat w e tw ijfelen neem tegen Mvr. R ita B aertsoen-poppe m ijn m e d ew erk er , te g en de Inter- t H o m eko n ven t spreekt Ik denk dat zoveel dubbelzinnige eer artikels te brengen. Voor ons van het U k u n t m isschien beginnen bij hom e zelfs voor m ijn rebels karakter te veel van H om ekonvent betek en t d it vooral de Vermeylen, w aar Erasm usstudenten door artikels over de universitaire homes in de hun aanhoudend nachtlaw aai en arro- O nlangs legde de V laam se Regering voorbije tw ee Scham pers.

In beide gevallen m oet m en al te veel vertrouw en in hun eigen kunnen eenzijdigheid en de gebrekkige achter- m oet w orden. Ik heb een grote sym pathie voor deze en de gehele m aatschappij verrijkend kunnen zijn, en w aardoor w ellicht m eer Enkele opm erkingen over de in h o u d: H et blijft echter hoe dan ook ofw el het A dviescentrum voor Studenten, sdossier van de Europese studenten m aakt sitairen die d it ja ar geen kam er op hom e En zeker en v ast niet de Sociale Sector een ofw el de v oorzitter van de exam en- zouden te vergelijken zijn m et het feit dat kregen w egens volzet o f gereserveerd van deze universiteit.

H et probleem is dat dit a geen neutrale, onafhankelijke instanties zijn, Supportersbus zo d at de drem pelvrees g ro o t en h e t liënkantoor: De leegstand van Erasm uskam ers - verder m et h et schrijven van artikels over sociale m e erw aard e m e e sta l n ie t in hoofdzaak van de m eerkost van z o n de hom es.

M aar belicht dan ook eens het Toch is h et exam enreglem ent niet ook u i t H et zou w ellicht beter zijn dat er, ogenschouw genom en binnen de econo- kam er tenopzichtevandeoverigekam ers s ta n d p u n t v a n d e d o o rs n e e h o m e - volledig studentonvriendelijk. Volgens bew oners en de D ienst Huisvesting. Sancties blijven dan m eteen duidelijk gem aakt, m aar m en wil C hris W yffels, voorzitter H om ekonvent m enselijk blijven.

Indien u geen al te beste vriend bent van de p ro f en w el eens Nhm. Alice Nog niet zo lang geleden verscheen in een Dat ik mij pas helemaal op het laatst aantal fakulteitenblaadjes een artikel i. De dag voor de verkiezingen besliste ikzelf nogal zwaar door het slijk werd gehaald, Stefaan echter om een aantal persoonlijke en nogal wat feiten verdraaid en foutief werden redenen om zich terug te trekken, waarop ik weergegeven.

Sam en m et Scream ing Trees, Het artikel werd geschreven door Michel die hun reputatie van G evaarlijk Intense van Acker zelf ook lid van de Sociale Raad werkelijk zo ondemokraties of manipulerend P ro v in c ia a ltje s k o m e n v e rd e d ig e n, en Gwijde Hendrikx die ik trouwens nog is? Hij haalde 5 vijf! Zou je geen fan- handelt vanuit een bepaalde overtuiging. Toen koeien het nog voor het zeggen hebben, klub beginnen, Gwijde? M et behulp van aanstekelijke In het artikel wordt zwaar geïnsinueerd m elodieën en k ilo s em oties m aken ze dat ik door het ACOD in de rol van voorzitter bew ustzijnsverruim ende muziek, m et in geduwd werd, omdat ik een SP-partijkaart Ook nu, in de Raad van Bestuur én in de de hoo fd ro llen de toverstafstem van kon voorleggen.

De frustratie bij beide auteurs Sociale Raad handel ik vanuit een groene en de Raad van Bestuur was het heel duidelijk waar wij voor stonden. M ark Lanegan en de w ah w ah w ervel- zit blijkbaar zo diep dat ze ongehinderd door sociale overtuiging. En het is met diezelfde w inden v an gitarist Lee Conner.

Sweet enige feitenkennis er in hun artikel maar op groene en sociale overtuiging dat ik mijn O b livion, de n ieuw e CD, w as oo r- los kladden en niet even de moeite hebben mandaat als Agalev jongeren-sekretaris sp ro n k e lijk h e t te sta m e n t v a n d eze genomen om deze beschuldiging eventjes motiveer. Ik denk dat een boel studenten wel achter ningen in de groep hadden ervoor gezorgd Stellen dat ik een SP-kaart heb, is een sociale en groene visie kunnen staan, en d atm en elkaar bij wijze van ochtendgroet misschien wel biezonder grappig, m aar - en ik voel me dan ook in de eerste plaats hun eenauto-ongeval toewenste , m aar tijdens daarmee valt de rest van hun vriendjespolitiek- vertegenwoordiger.

Met politiek gesjoemel de opnam es brachten, vreem d genoeg, de hypotese - foutief. Wat ik echter nooit onder of getouwtrek heeft dit m. D it alles heeft voor een prachtig sekretaris ben van de Gentse Agalev-jongeren. Dat Michel van Acker er blijkbaar een resultaat gezorgd: Jammer maar helaas en Michel H eeft u zin in een avondje H ard en Dat de drie vakbonden socialistiese, en voor mijn part zijn hele achterban mogen Vies, h ul u dan in een gescheurde T-shirt kristelijke én liberale mij steunden, is nog op hun kop gaan staan, zoiets keur ik en dito jeans, snuit uw neus op z n renners en w erp m et een noncnaiante inderdaad een feit.

Dat de proffen de tegenlcandidaat steunden is ook een reit. IK vormt op een bepaald ogenblik de sociale bew eging Dirt, het nieuw e schijfje van zie hierin echter niet het minste probleem; ik visie een minderheid in de studentenmiddens.

Dirt, som s ook R ake Vuistslag geprofileerd, en dat dit blijkbaar wél bij de gel hendrik vos, vakbonden aanslaat, en toen niet bij de lid Raad van Bestuur, Seattle m aak hier zelf een opm erking proffen, pleit minder tegen mij, dan tegen de voorzitter Sociale Raad afkom stige viertal. H un m uziek is soms proffen, denk ik. L aten we hopen dat Universiteitsstraat om zo, na een korte maar nog schrijnender zal het er aan toe gaan Them Bones en D am that R iver ook live wandeling, met af en toe wat geschreeuw in de Faculteit van de Wetenschappen: Dit het bestuurscollege, die dan de definitieve komt er op neer dat er in de Rechtsfaculteit in onder: S c h a m p e r z o n d e r g e ld Het studentenblad Schamper verkeert in geldnood.

Voor is het budget met één derde overschreden. Voor volgend jaar is het nog onduidelijk hoe Schamper aan subsidies zal geraken. Na een tijdje de toekomst 11 assistenten afgedankt moeten gingereen delegatie naar binnen, de studenten worden?

Door het plan om de verdeelsleutel en professoren bleven buiten wachten tot de voor de A. Het voor de A. Dit is onaanvaardbaar mede door daardoor nog krijgt zal ondermeer betekenen het feit dat door de academische overheid dat op term ijn heel wat tijd sch rifts- uitdrukkelijk beloofd werd dat deze abonnementen voor de bibliotheek moeten verdeelsleutel enkel voor de verdeling van de worden afgezegd of dat broodnodige nieuwe A.

En zij maar hoeveelheid academisch personeel mogen staken Na een tweetal nummers gaat u gegarandeerd uit de bol, want wat op hun cd staat is maar een beperkte kennismaking in vergelijking met hun stage-act. Studentikoos d e kom m uno-belgicistische partij revisited? W orden uw patiënten daar verenigt u om front te vorm en tegen de worden gehanteerd.

L et bijvoorbeeld eens niet onnozel van? K ortom, een werkelijk gestage opm ars van de niet te stuiten op de precieze plaatsing van de dubbele diepte-interview is Studentikoos niet digitalici, de com -pu-ter-gebruikers, om punt in volgende z i n: S teeva st staan de p erson eelsleden w at in de schaduw van hun g ro te bro ers en zu ssen - professoren, a ssisten ten en stu den ten - a ls e r o ver d e these op het blad antithese m et de v e rte lle n d ie z e lfs d o o r je se n ie le M aar laten w e n ie t langer stilstaan bij tekst synthese als resultaat van het grootm oedertje bestem peld w orden a l s: In d e w eten schappelijke reek s U it h et hoognodige vers bloed te voorzien en om onzin.

Z o w o rd t er een stevig D e uitgave K oninklijke B ond van A ntichrist. Z o s c h r e e f uw lite r a to r in z ijn door het w oord studentikoos twintig- m ensen: H et gaat hier over een oude E lienne L angendries en R oger Vervaet, Verder leert lectuur u bij dat er in geroem de polem ische stijl, enkele weken maal te vernoem en en folklore slechts grootm oeder die niet veel m oet weten schetst enkele m om enten u it de per- een overschot van ,20 frank was in de geleden in een bijdrage voor zijn lijfblad vijftienm aal te gebruiken.

Spijtig genoeg kan Em pirisch-filosofisch Request. D eze O ok de tegenstelling is hen niet zoet-poëtische w o o rd e n: D ie glimlach, de publicatie door een ontoereikende een ee rste k la a sfe e st vo o r h et negatieve denkbeelden over de nieuwe onbekend. Z o luidt h et in de bespreking d ie fo n k e l in h a a r o u d e o gen, dat voorafgaande research slechts een vrij personeel plaatsvond in de B rug, die technologieën w erden echter m et één van S tef B os nieuw ste C D: Als je naar eenvoudige zinnetje, h et sprak boekdelen.

D it geven de auteurs een door de U niversiteit aangekochte bus derende artikel in het m ij tot dan toe te kalm eren, zoek je b est h e t extract Tijd W e beseften plots: W aarna je echt vertrokken relativeren, ben je gelukkig. N iet relatief, vertederende eerlijkheid overigens grif ja a rlijk s e reis d er g ep en sio n eerd en. H et is een eentonig m a ar absoluut.

V oorw aar, een krop toe. D e bekentenis d at het ding ronduit U iterst w etensw aardig is uiteraard ook stu d e n te n in V laa n d e re n d roeg een num m er m aar m isschien niet slecht als schoot mij in de keel.

H erinneringen aan slecht is, w are natuurlijk w at teveel het feit d at de heer N aesens in een hartverw arm ende tekening op de c o v e r: U kan zich Een handleiding H oe bespreek ik w e llic h t in b e e ld e n, v o o ra l n a h e t een film, krijg je in de recensie van Toen de U niversiteit G ent in Verder w ordt ons alles bijgeleerd over academ isch koor oprichtte en dat het K B P in een personeelsreis naar N oorw egen organiseerde.

G een dure stunts o f special effects. In is hetpersoneelsbestand verenigingen aan R U G -U Z G telt zich van m ij m eester m aakte bij het W at ik ook toejuig, is h et feit dat er geen program m a s, leert ons hoe je aan die te g en o v er d an w e e r m e er dan bladzijden, k ost frank en is verkrijg- bew onderen van de via een gestileerde doden vallen. D e film s van W oody Allen sm erige beestjes kan o n tk o m en: Vanaf k an hun baar op het secretariaatvan de KBP, Sint- grafiek aanschouw elijk gem aakte u it- staan niet langer alleen w at dat betreft.

G e e n sle c h t w o o rd e c h te r o v e r d e hetfloppy-vretendehersensubstituul Het m isschien Zweeds, m aar dat im pliceert K ortom, alles w at u w ilt w eten over W at er allem aal reilde en zeilde in die schappelijke prijs van d e Leffe in de m et de originele w oordspeling, A pple n ie t d at H oneym oon in V egas een com puters, staat te lezen in h et dossier en K oninklijke B o n d v an h e t P ersoneel c afetaria v a n h e t K B P o p de eerste en c itro e n e n, g etite ld e d o ssie r zou intellectuele film is.

Patrick D uyn- de reclam es in Studentikoos leert U K BP w o rd to p een chronologische m aar verdieping van studentenrestaurant Sint- beslissend blijken.

H e t is n o g a l Irish Coffee in hetzelfde etablissem ent in zijn tijd m eegaat, iets dat niet kan gezegd v e e lz e g g e n d d a t é é n v a n de m e e s t Scham per geschreven? W at dacht U die h et lezen zo veraangenam en.

O p bijvoorbeeld van de ijzersterke openings- pagina tw ee treffen we reeds een staaltje vraag die de n o ch tan s sterk in zijn aan van uitgestorven gewaande Dada- schoenen staande M irakeldokter Le- poëzie, w aaraan de N ieuw e R ealisten com pte even deed v e r t w i j f e l e n U wou een puntje kunnen z u ig e n: Lieven B ax niet echt naar de universiteit, h é.

K loos is de schrijver van de onsterfelijke verzen: Ik ben een god in het diepst van m ijn gedachten D IA Onderwijsraad laat dan heb je pech.

.

Nu neuken nl hand in kutGangbang Algemeen Barebangs Bukkake Erotisch uitgaan. Nieuwsbrief Vul je e-mail adres in om onze nieuwsbrief te ontvangen: Filteren op locatie Land   Alles Nederland België. Hallo Lieve Heren, Ik ben pussycat, een sexy blonde volle rondborstige wulpse milf van Hallo Lieve Heren, Ik ben pussycat, een Ik ben een Nimf die het leuk vind om een vrouw, man of koppel te verwennen.

Trios mmv en vvm zijn oo Ik ben een Nimf die het leuk vind om een Geile Strenge Mevrouw met weelderig lichaam zoekt nederige bef en rimslaven, want Mevrouw ziet jou g Geile Strenge Mevrouw met weelderig lich Mevrouw Petra uit Voorthuizen.

Hallo allemaal Ik ben een vrouw van 53 jaar jong met kort blond haar en een d cup. Hallo allemaal Ik ben een vrouw van Hallo, ik ben Isabella, een botergeile portugese blondine van 41 jaar oud.

Ik heb een mooi rond kont Hallo, ik ben Isabella, een botergeile p House of Dreams uit Amersfoort. Ik ben Jacky-Noa ook wel een geile donderstraal genoemd met haar volslanke latina,bruine,lichaam van Ik ben Jacky-Noa ook wel een geile donde Dit geile kutje wil graag gelikt, gevingerd en geneukt worden Wie komt mijn gaatjes vullen?

Dit geile kutje wil graag gelikt, geving Hoi, leuk dat je kijkt Zin in een spannende en warme afleiding Wil je heerlijk bij mij op Hoi, leuk dat je kijkt Zin in ee Een hele geile goedemorgen vanuit een re DSgirls uit Den Haag.

Hoi Hoi buurman heb ik dan toch je aandacht gekregen welkom op mij erotische site, Ik ben Sanny Hoi Hoi buurman heb ik dan toch je aanda Ik ontvang in sneek. Ben je op zoek naar een heerlijke hete dame die jouw tot hogere sferen brengt m Ben je op zoek naar Joy uit Sneek. Hallo, ik ben Moniek een Ridderkerkse 48 jarige getrouwde slet. Veel mannen weten inmiddels da Hallo, ik ben Moniek een Ridderkerkse Hallo ben Eva altijd geil en zin in sex. Heb zwarte haren bruine ogen cup c en 45 jaar.

Hallo ben Eva altijd geil en zin in sex Hoi Mooie man, leuk dat je belangstelling hebt in mijn advertentie. Toch blijken bepaalde zaakvoerders ecologisch signaal dat we m et deze aktie tassen zal voorzien, m aar dat dit door R. N iet alleen lost dit h e t probleem van de bekers van D h rd eb o d t afh an gt zijn d e dagen van h et alom gekende pla stiek en bekertje Scham per: W aardoor w orden deze g eteld.

H oe w ord t h et plan D ebodt nu concreet gerealiseerd? In sam enwerking G econfronteerd m et deze toch w el zw are m e td e d ie n stm ilie u v a n d e R. D esam enw erking m e t de firm a D ebodt bevat verschillende Scham per: M oet ik dan altijd m ijn m ok op zak hebben? Vooreerst heeft de dienst M ilieu van deze universiteit er zich principieel eenieder die ooit half- o f slaapdronken toe verbonden een pilootproject in het h e t aquarium van zijn faculteit h eeft F re d d v: W elnee, ik ben ook nog kader van het voorstel, gedaan door de binnengeduikeld een overbodige luxe.

O m te verm ijden dat firm a Debodt, op te starten. D it project H et is immers dank zij zijn goede zorgen m e n z n k e ra m ie k d ag e n la n g m o e t zal doorgaan aan de Faculteit van de dat u in staat bent daar een cafeïnerijke m eezeulen om zo de behoefte aan koffie Rechtsgeleerdheid en aan de Faculteit substantie binnen te kappen w aardoor uw dag zoniet gered dan toch draaglijker te anticiperen, voorziet dit plan in de van de P o litiek e en S o cia le W eten- w ordt gemaakt.

D ebodt w ijst er nu constructie van een houten fram e-w erk schappen. Startend in april van dit jaar w aar de dorstige student dan zijn kop zal ditprogram m a in oktober geëvalueerd op d a th et bekertje waarin uw bakje troost kw ijt kan. H et geheel doet ietw at denken w ordt geserveerd bestaat u it PVC, een w orden. D e start van het project w ordt aan de bergruim tes voor keu s in een m a te rie d ie m e n ig g ro e n e jo n g e n voorafgegaan door een m ailing aan alle o u d, b r u in d o rp s c a fé w a a r m e n ig nachtm erries bezorgt.

K rachtdadig als r e c h te n s tu d e n te n e n d e s tu d e n te n gepensioneerde nog zijn balletje w eet te hij i s, wil hij aan deze belasting voor het p o litie k e en so ciale w ete n sc h a p p e n stoten.

H et bestaat uit aparte hokjes die m ilieu paal en perk stellen. O m elke identifi- voo rk eu rm aat voor de k o p en hun Schamper: Wat ligt er op uw lever, m eneer Debodt? B ovendien te kopen, gesprekken in die richting h eeft de dienst M ilieu toegezegd om bij Freddv Debodt: Wel, bij h et afsluiten w orden m om enteel m et de Artline en van het boekjaar viel het m ij en m ijn een positieve evaluatie de verspreiding andere soortgelijke winkels gevoerd, om van het systeem aan de andere faculteiten alzo een gunsttarief te bekom en.

Hoe schat U de reactie van de m odale student in? En wie betaalt de rekening? Och, ik ben ook nog student Tim m v: Het verheugt mij U te kunnen gew eest en hoew el wij -toen ook al- de meedelen dat de Universiteit enkel bij een kiem en der passiviteit en apathie in ons positieve evaluatie van het piloot-project een droegen, b en ik er rotsvast van overtuigd financiële bijdrage moet leveren en dit enkel dat de respons positief en de reacties bij U N IV E R S ITE IT GENT overw eldigend zullen zijn.

De huidige Debodt is zo genereus de kosten van het student beseft -volgens m ijn bescheiden pilootproject te dragen. D e S tan daard van 9 ja n u a ri m eldde op zijn voorpagina d a t de O pen U n iversiteit d e sam en w erkin g m et Vlaanderen h eeft opgezegd. De Open U niversiteit had al aange- m ening- w el w at er op het spel staat en is v o lg e n s m ij en m ijn m e d e w e rk e rs tegen 1 januari niet gezorgd had beweging aan Vlaam se k a n t Volgens De voor een decreetdathetafstandsonderw ijs Standaard kw am m inister van O nderw ijs in Vlaanderen regelt.

D e N ederlanders Van d e n B o s s c h e al in d e c e m b e r O verigens w ordt de hele O U binnen w illen m eer subsidies voor V laam se principieel m et de V laam se rectoren k o rt g e re o rg a n ise e rd. Z o d ra d a t is stu d e n te n en een g o e d e w e rv in g s - overeen om 20 m iljoenm eer u it te trekken gebeurd, licht Scham per u campagne.

In het G entse O U -centrum strom en A llem aal m ooi en wel, m aar hoe gaat de telefoons binnen van studenten die dit allem aal in zijn werk en waaruit bestaat Stoffel N u het ultimatum verstreken is en het vrezen datzehunstudienietzullenkunnen die sam enw erking m et de R.

R om ania van slech te kachels, en a l evenm in om p ro te st van een m igran ten bew egin g tegen d oor c ad eau tjes onder de b o o m, orga n iseert een co n cert op 21 ja n u a ri in oude radiotoestellen dan aan het blokken on ze vrienden van h et N S V.

N een, h et zijn d e studenten van d e licen tie Stedebouw, kerkelijke en andere m iddem achtm issen, de b a lza a l van d e V ooruit. W at h o u d t d it concert nu precies in? O p 12 zachte m aar goede m uziek, T h e Peace- diplom a bezit. B rouw ers, W. Shakespeare juni keurde de V laam se Executieve een decreet goed w aard o o r h e t p ro - H un eisen zijn bijgevolg drievoudig: Volgens de studenten werd h en bij de inschrijving 1 dat ze -als licentiaat ingeschrevenen- de titel licentie krijgen g e e n in f o rm a tie g e g e v e n o v e r de veranderingen, zodat ze pas in novem ber w isten wat er aan de hand was.

H un vak, een licentiestudie, blijkt 2 dat er een evenw aardige overgang- K aarten z ijn verkrijgbaar in voor- A. N elson en J. Bach, w eken zien er m et de talloze tentam ens daarbij d e lotgevallen van h et Rad en de F r. B ij deze kan ik u trouwens de volslagen rust ongetwijfeld terug, om m ededelen d a t M arleen en B en intussen ons als spreekw oordelijke stilte voor de m aandag: Aangezien op die m anier de w aarde van h u n d ip lo m a w erd v e r- W IF m in d erd, zu lle n ze la te r m issc h ie n ow verplicht zijn een bijkom ende, hun niets extra s biedende G G S-studie te volgen w eer gelijkwaardige kansen te hebben.

W el besliste het bestuurscollege van de universiteit om nog een ja a r het huidige program m a te handhaven. H et probleem van deze studenten is dat zij een eenjarige licentiaatsstudie volgen op G G S-niveau en volledig in aanm erking k o m e n d v o o r h e t G G S statuut, m aar die le id t tot een G A S- W at brengt ons het kom ende jaar? Ik zou h e t niet weten.

D e eerstvolgende bijvoorbeeld van plan zijn h u n vakken te volledig lic en tiaats-p o stg rad u aat kan m oge-lijkerwijs zelfs in Leuven , om en H.

M ozart, verkoop aan Fr. B edenk bij w ijze v a n oefening nu zelf e e n titel. A lleszins bedanken H et grote voordeel van zo n break wij u voor de stapel toffe nieuwjaars- van veertien dagen bestaat erin dat m en kaartjes die onze brievenbus haast deed zich k a n b ezin n en o ver v erleden en b e z w ijk e n, e n g ro e te n u m e t e e n to e k o m st D aardoor kan u in uw favoriete w e lg e m e e n d m e rc i e n e e n v r o lijk auditorium binnenkort uw jas deponeren D ankuw el!

Lezersbrieven zijn welkom, naam loos is prullenm and. Vermeld o o k studierichting Op grondig gemotiveerd verzoek laten wij uw naam weg.. L ezersbrieven dienen betrekking te hebben op d e studentenproblem atiek en de en ja a r indien van toepassing. Die bestaat reeds sinds 77 ruikt dit gorieën, poëzie en proza. D e ju ry bestaat niet naar een vijftienjarig bestaan? D aarm ee bereikt D itjaarw ordtdeprijsuitreikingsavond de wedstrijd ruim universiteits- uitgew erkt rond de relatie literatuur en studenten.

D e kunstacadem ie van L euven zal H et concept heeft al vele ja ren een w erken rond geselecteerde gedichten en v aste vorm. D eeln em ers stu re n h u n stukken proza. D e schrijvers kortverhaal één, van m inim um drie en uit de jury geven ook een lezing uit eigen m axim um vijfbladzijden voor 15 febru- w erk en er w ordt eveneens een receptie a ri in zevenvoud naar: H oofdredacteur m e t partiële exam ens: Tobias D e Pessem ier M usketiers zonder partiële exam ens: Christel Stalpaert, W im O osterlinck R e d a c tie: N ico V andenabeele L ay-ou t: D irk Jacobs, Frédéric W illle F o to g r a a f: Bij hem S cherp uw ganzeveer, vervaardig kan u ook terecht voor een volledig gezw ind een lap perkam ent en registreer reg lem en t E r zijn telkens drie prijzen uw g e v o e le n s!

D e redactie behoudt ten w ihim. D istrib u tie: Yves d e B uck d'u zet. Links N ationalism e b estaat o o k! De Drie Musketiers, d e e l tw e e, vervolg.

In D uitslan d is er dan in een groter geheel opnem en, o f je het gebied een m eerderheid S erven bevat, voor zijn rechten. Dat is geen verw erpelijk sociale gevolgen van de econom ie, m aar slechts een beperkte groep m ensen die kunt hen onderdrukken in hun eigenheid.

M en m aakt geen onder- niet over de basisproblem en, w aarover zich daadwerkelijk engageert voor neo- K ijk naar O o st-e u ro p a: L enin en Stalin Belgrado hebben ingepalm d. E r werd scheid. M en doet alsof alle nationalism e enkel de B.

M aar is het hadden een culturele dictatuur ingesteld gevreesd dat die in K roatië wonende V laam s B lok is. W at deed de V laam se beslissen. W at Serven m e t de onafhankelijkheid van bew eging een eeuw geleden?

E r sta a t gebeurde er n a G orbatsjov: Wij zijn in zij w eigerden, w aarop het Servische leger Scham per: De U NO kan m en niet G o lfo o rlo g o o k g e ra a d p le e g d o v er opiniepeiling in Der Stern, één derde W est-e uropadaarvrij tolerant in gew eest dat gebied ingenom en heeft. B eide delen echt een efficiënt-w erkend organism e politiek, tevoren enkel kuituur.

Ik heb van de Oostduitsers achter die ideëen, natuurlijk zijn er nog wel Friesen, Basken zijn nu m in o f m eer hom ogeen, een noem en M aar w e zaten op de goede constructie die vóór het m eer verdeelde internationale weg, om dat w e autonom ie B osnië niet opgaat.

Zeer zeker, ik ben begin toestonden en eerbiedigden. T en tw eede w orden w ij sinds de R om paey van Zeker W eten. Ik plaats dit weer in m ijn eerste verschijning w eigerde ik terug te econom ische analyse op wereldschaal, kom en om dat m en in drie m inuten niets oktober naar Duitsland gegaan om de dat is voor m ij het vetrekpunt om iets te zinnig kan zeggen.

Ik heb dan van hem tien m inuten gekregen. Als m en d e puinhoop verklaren. W e zeggen al 20 jaar dat er daaroverschouw tishetnietverw onderlijk lim ieten zijn aan de econom ische groei dat wanhopige jongeren zich groeperen en die beginnen we nu te voelen, w at de M en zou per week m instens twee endeboelkapotslaan. O ok die fascisering c o n cu rren tiestrijd h ard er m aakt. H et uitzendingen v an pakw eg één uur m oeten verw ondert m e niet: Noch van Kohl, no ch van de D e G ATT-onderhandelingen tussen de dat zal hier wel kom en, we hebben nog K ommunisten verw achten ze iets.

Z o n klim aat aantal d in g e n die snel vervelen. De z e g g e n M a a k u geen zorgen, wij geven is negatief voor het internationalism e. Je interessantste televisie was de reeks van u werk. In deze hebt vrijhandel en protectionism e. De W im K ayzer N auw gezet en W anhopig centrum m aatschappijen ontbreekt een eerste is een offensieve politiek van de - B eesee w aarin M arquez, Sem prun, links alternatief, dus kom t R echts op.

D ie laatste strekking spreken. De m ensen W at de U N O betreft, die bestaat uit zijn dat beu. Z olang bij de B. U m oet dus heidsraad, w elke de grootste m acht heeft. Die jongeren als gevolg d at Europa en de V. We laten zelfs nog alleen m aar van de w ereld weerspiegeld zijn.

H et hangen sam en m et w in st Ik sta er stom politieke vluchtelingen binnen en w eren eerste w a t m e n m oet doen is de m acht verbaasd van dat er geen reactie kom t op econom ische vluchtelingen, w at natuur- van de V. D ie laatse soort zijn er het w at m e n zal weigeren. Ten tweede is de m inister per m aand v erd ien t ergst aan to e: Dus kom en al die vluchtelingen India, L atijns-a m erika en Afrika m oeten per m aand opstrijken W at gaan we daar tegen vaste leden worden.

Een nieuwe m uur bouw en? D e enige linkse oplossing is: Joegoslavië m et de Serven en Kroaten. D at is de oplossing: U geeft de m ensen D aar m oet je de diversiteit respecteren. H et nationalism e steekt de kop op Servië, w ant dat is een arm land in tegenstelling tot voom oem den.

Tito, zelf een Kroaat, het die transfer plaatsvinden, K ruithof: H et vraagstuk van het w aardoor Servië, m et het leger, het goed nationalism e zie ik duidelijk anders. Dat m o e tje doen m et Kosovo, waar sprong van kleine lokale regio s naar absoluut niets is. E r zijn grotere entiteiten dan een parochie, dat W at gebeurt e r n u: Sloveniëen Kroatië zijn volkeren o f streken die gebonden scheuren zich af w ant die willen niet zijn door verleden, taal enz.

Tweede relatieve zelfstandigheid kunt geven en probleem is dat in K roatië een deel van foto: D oen we m ee aan de versterking van de U NO, om dat m en internationalist is, o f gelooft u in de ontw ikkeling van de U N O en p le itu voor S c h a m p e r: Wij danken U voor dit gesprek.

Twee clochards, Vladimir en Estragon O p d itm om entzijn er voor deze laatste brengen de tijd door bij een dode wilg.

Ze In Europa heb je niets anders dan optie geen indicaties, w ant er zijn niet wachten er op mijnheer Godot. Mocht hij niet verkeerde, im perialistische grenzen, zoals genoeg landen die de UNO de m g willen oopdagen, dan komen ze morgen terug. Hij bijvoorbeeld Zeeuw s-v laanderen datniet toekeren. D us pleit ik voor de m achts- heeft hen immers gezegd te wachten, en dat tot V laanderen m aar bij N ederland hoort. Het onbetwiste meesterstuk van Nobel- D at is onzin.

M aar niem and durft die grenzen te hertekenen. Filosofen w orden enkel in w e niet een aanpassing van politieke e x c lu sie f p o litie k e k w esties te hulp structuren aan gegevenheden. In de 21ste geroepen. Stoort u dat niet Tot 14 februari in NTG Minnemeers. Wacht niet tot Valentijnsdag, kom op eeuw zullen w e een regio voor de B asken krijgen, w at een veel betere situatie is, K r u ith o f; W at al fout is, is dat we vrijdag 22 januari om 9.

A, idem dito voor C atalonië. Er bestaat dus niet geraadpleegd w orden in economische universiteitsstraat 4, waar de schoonste der een links en een rechts nationalism e. Het kw esties, w at mij het m eest interesseert. Wat M en discussieert over politiek en kuituur lang zwart haar, ja die met de norse blik en de is dan Links N ationalism e: Je hebt een en laat econom ie vallen, w at eigenlijk zwoele kijkers, 10 vrijkaarten zal distribueren.

Wel over de Er zullen nog wachtenden voor u zijn. W aarom zou er gediscrim ineerd regelm atig teru gkeren de u n iversiteitsa ctiviteit, n l a l dan n iet p a rtiële exam ens. G rasm us w ordtverm elddat ookm eneer Bracke staat achter de aanklacht van de studenten. K ortom, als ambtenaar, belast m et de verblijven?

H et is de globaliteit van het A ltijd b ereid w illig om constructieve kritiek te spu ien, hebben we daarom een Erasm usproject dat de m eerkost veroor- h et reg lem en t on d er d e lou pe genom en, vooral n a een alarm erende b rie f van ex- algem ene coördinatie van de studenten- zaakt, en dus m oet iedereen m aar die rech tstu d en t Peter L epercque, d ie een huistocht g esta rt is tegen d e g ebrekkige voorzieningen is het niet m ijn taak een m eerkost helpen dragen.

M eneer Bracke, schrijver van deze openbare stelling in te nem en tegen een brief, wordt aldus aangehaald m et een door de studenten op statutaire w ijze 4. Slechts een g erin g p ercen tag e principiële stellingnam e waarvoor hij op m. Ik b esef dat ik vervolgens bekrachtigd werd door een bovendien van w eekend tot weekend, en als am btenaar w ellicht een onm ondig beslissing v an het bevoegd b e h e e rs- kan onm ogelijk geverifieerd w orden.?

H et huls v a n vertrouw en zou durven twijfelen aan diens objectiv iteit, k an je volgens a rtik el 11 de O m in de rechtssfeer te b lijv e n: G ezien de onvoorstelbaar d at tijdens een proces de exam ens openbaar en publiek zijn, kunt u 5. W at de om hem te verdedigen. D it indachtig is vervaarlijk uitziende m acho s o f verleide- waarborg van fr b e t r e f t: U kunt natuurlijk uitspreken.

D eze illustere Scham per- We hopen dat deze gegevens correct opm erking. Wij vinden het verder m aar e x a m e n c o m m is s ie g e e n stu d e n te n - ook zelf het exam envaneenm edestudent jo u m a lis t h e e ft b lijk b a a r de n o d ig e overgenom en w orden zo d at d e m is- norm aal dat de extra personeelskosten vertegenw oordigerm ag zetelen. Als reden bijw onen, kw estie van de vragen eens te ervaring opgedaan in h et boekje Volks- leidende berichtgeving rechtgezet kan door de Erasm us-huisvesting niet door hiervoor stelt m en d a t d e studenten m aar worden.

E en exam en verplaatsen is echter verlakkerij, geschreven door de in m a ar w el door de E rasm usstudenten teit en objectiviteit v an de com m issie- uitzonderlijk ennaveelm oeite toegestaan, w orden vergoed. Z eker is dat het verhaaltje van de m en m oet bij w ijze van spreken reeds 3 buispunten kan verw ezen w orden naar half dood zijn. M e t alle ach tin g, M a rk B ra c k e, A lgem een Coördinator In dit artikel lees ik tot m ijn eigen 6.

B racke zou verklaard dan w el gevolgd w orden, w ordt evenm in hebben achter de eisen van de Erasm us- bekend gem aakt. N iet dat w e tw ijfelen neem tegen Mvr. R ita B aertsoen-poppe m ijn m e d ew erk er , te g en de Inter- t H o m eko n ven t spreekt Ik denk dat zoveel dubbelzinnige eer artikels te brengen.

Voor ons van het U k u n t m isschien beginnen bij hom e zelfs voor m ijn rebels karakter te veel van H om ekonvent betek en t d it vooral de Vermeylen, w aar Erasm usstudenten door artikels over de universitaire homes in de hun aanhoudend nachtlaw aai en arro- O nlangs legde de V laam se Regering voorbije tw ee Scham pers.

In beide gevallen m oet m en al te veel vertrouw en in hun eigen kunnen eenzijdigheid en de gebrekkige achter- m oet w orden.

Ik heb een grote sym pathie voor deze en de gehele m aatschappij verrijkend kunnen zijn, en w aardoor w ellicht m eer Enkele opm erkingen over de in h o u d: H et blijft echter hoe dan ook ofw el het A dviescentrum voor Studenten, sdossier van de Europese studenten m aakt sitairen die d it ja ar geen kam er op hom e En zeker en v ast niet de Sociale Sector een ofw el de v oorzitter van de exam en- zouden te vergelijken zijn m et het feit dat kregen w egens volzet o f gereserveerd van deze universiteit.

H et probleem is dat dit a geen neutrale, onafhankelijke instanties zijn, Supportersbus zo d at de drem pelvrees g ro o t en h e t liënkantoor: De leegstand van Erasm uskam ers - verder m et h et schrijven van artikels over sociale m e erw aard e m e e sta l n ie t in hoofdzaak van de m eerkost van z o n de hom es. M aar belicht dan ook eens het Toch is h et exam enreglem ent niet ook u i t H et zou w ellicht beter zijn dat er, ogenschouw genom en binnen de econo- kam er tenopzichtevandeoverigekam ers s ta n d p u n t v a n d e d o o rs n e e h o m e - volledig studentonvriendelijk.

Volgens bew oners en de D ienst Huisvesting. Sancties blijven dan m eteen duidelijk gem aakt, m aar m en wil C hris W yffels, voorzitter H om ekonvent m enselijk blijven. Indien u geen al te beste vriend bent van de p ro f en w el eens Nhm. Alice Nog niet zo lang geleden verscheen in een Dat ik mij pas helemaal op het laatst aantal fakulteitenblaadjes een artikel i.

De dag voor de verkiezingen besliste ikzelf nogal zwaar door het slijk werd gehaald, Stefaan echter om een aantal persoonlijke en nogal wat feiten verdraaid en foutief werden redenen om zich terug te trekken, waarop ik weergegeven. Sam en m et Scream ing Trees, Het artikel werd geschreven door Michel die hun reputatie van G evaarlijk Intense van Acker zelf ook lid van de Sociale Raad werkelijk zo ondemokraties of manipulerend P ro v in c ia a ltje s k o m e n v e rd e d ig e n, en Gwijde Hendrikx die ik trouwens nog is?

Hij haalde 5 vijf! Zou je geen fan- handelt vanuit een bepaalde overtuiging. Toen koeien het nog voor het zeggen hebben, klub beginnen, Gwijde? M et behulp van aanstekelijke In het artikel wordt zwaar geïnsinueerd m elodieën en k ilo s em oties m aken ze dat ik door het ACOD in de rol van voorzitter bew ustzijnsverruim ende muziek, m et in geduwd werd, omdat ik een SP-partijkaart Ook nu, in de Raad van Bestuur én in de de hoo fd ro llen de toverstafstem van kon voorleggen.

De frustratie bij beide auteurs Sociale Raad handel ik vanuit een groene en de Raad van Bestuur was het heel duidelijk waar wij voor stonden. M ark Lanegan en de w ah w ah w ervel- zit blijkbaar zo diep dat ze ongehinderd door sociale overtuiging.

En het is met diezelfde w inden v an gitarist Lee Conner. Sweet enige feitenkennis er in hun artikel maar op groene en sociale overtuiging dat ik mijn O b livion, de n ieuw e CD, w as oo r- los kladden en niet even de moeite hebben mandaat als Agalev jongeren-sekretaris sp ro n k e lijk h e t te sta m e n t v a n d eze genomen om deze beschuldiging eventjes motiveer. Ik denk dat een boel studenten wel achter ningen in de groep hadden ervoor gezorgd Stellen dat ik een SP-kaart heb, is een sociale en groene visie kunnen staan, en d atm en elkaar bij wijze van ochtendgroet misschien wel biezonder grappig, m aar - en ik voel me dan ook in de eerste plaats hun eenauto-ongeval toewenste , m aar tijdens daarmee valt de rest van hun vriendjespolitiek- vertegenwoordiger.

Met politiek gesjoemel de opnam es brachten, vreem d genoeg, de hypotese - foutief. Wat ik echter nooit onder of getouwtrek heeft dit m.

D it alles heeft voor een prachtig sekretaris ben van de Gentse Agalev-jongeren. Dat Michel van Acker er blijkbaar een resultaat gezorgd: Jammer maar helaas en Michel H eeft u zin in een avondje H ard en Dat de drie vakbonden socialistiese, en voor mijn part zijn hele achterban mogen Vies, h ul u dan in een gescheurde T-shirt kristelijke én liberale mij steunden, is nog op hun kop gaan staan, zoiets keur ik en dito jeans, snuit uw neus op z n renners en w erp m et een noncnaiante inderdaad een feit.

Dat de proffen de tegenlcandidaat steunden is ook een reit. IK vormt op een bepaald ogenblik de sociale bew eging Dirt, het nieuw e schijfje van zie hierin echter niet het minste probleem; ik visie een minderheid in de studentenmiddens. Dirt, som s ook R ake Vuistslag geprofileerd, en dat dit blijkbaar wél bij de gel hendrik vos, vakbonden aanslaat, en toen niet bij de lid Raad van Bestuur, Seattle m aak hier zelf een opm erking proffen, pleit minder tegen mij, dan tegen de voorzitter Sociale Raad afkom stige viertal.

H un m uziek is soms proffen, denk ik. L aten we hopen dat Universiteitsstraat om zo, na een korte maar nog schrijnender zal het er aan toe gaan Them Bones en D am that R iver ook live wandeling, met af en toe wat geschreeuw in de Faculteit van de Wetenschappen: Dit het bestuurscollege, die dan de definitieve komt er op neer dat er in de Rechtsfaculteit in onder: S c h a m p e r z o n d e r g e ld Het studentenblad Schamper verkeert in geldnood.

Voor is het budget met één derde overschreden. Voor volgend jaar is het nog onduidelijk hoe Schamper aan subsidies zal geraken. Na een tijdje de toekomst 11 assistenten afgedankt moeten gingereen delegatie naar binnen, de studenten worden? Door het plan om de verdeelsleutel en professoren bleven buiten wachten tot de voor de A.

Het voor de A. Dit is onaanvaardbaar mede door daardoor nog krijgt zal ondermeer betekenen het feit dat door de academische overheid dat op term ijn heel wat tijd sch rifts- uitdrukkelijk beloofd werd dat deze abonnementen voor de bibliotheek moeten verdeelsleutel enkel voor de verdeling van de worden afgezegd of dat broodnodige nieuwe A. En zij maar hoeveelheid academisch personeel mogen staken Na een tweetal nummers gaat u gegarandeerd uit de bol, want wat op hun cd staat is maar een beperkte kennismaking in vergelijking met hun stage-act.

Studentikoos d e kom m uno-belgicistische partij revisited? W orden uw patiënten daar verenigt u om front te vorm en tegen de worden gehanteerd. L et bijvoorbeeld eens niet onnozel van? K ortom, een werkelijk gestage opm ars van de niet te stuiten op de precieze plaatsing van de dubbele diepte-interview is Studentikoos niet digitalici, de com -pu-ter-gebruikers, om punt in volgende z i n: S teeva st staan de p erson eelsleden w at in de schaduw van hun g ro te bro ers en zu ssen - professoren, a ssisten ten en stu den ten - a ls e r o ver d e these op het blad antithese m et de v e rte lle n d ie z e lfs d o o r je se n ie le M aar laten w e n ie t langer stilstaan bij tekst synthese als resultaat van het grootm oedertje bestem peld w orden a l s: In d e w eten schappelijke reek s U it h et hoognodige vers bloed te voorzien en om onzin.

Z o w o rd t er een stevig D e uitgave K oninklijke B ond van A ntichrist. Z o s c h r e e f uw lite r a to r in z ijn door het w oord studentikoos twintig- m ensen: H et gaat hier over een oude E lienne L angendries en R oger Vervaet, Verder leert lectuur u bij dat er in geroem de polem ische stijl, enkele weken maal te vernoem en en folklore slechts grootm oeder die niet veel m oet weten schetst enkele m om enten u it de per- een overschot van ,20 frank was in de geleden in een bijdrage voor zijn lijfblad vijftienm aal te gebruiken.

Spijtig genoeg kan Em pirisch-filosofisch Request. D eze O ok de tegenstelling is hen niet zoet-poëtische w o o rd e n: D ie glimlach, de publicatie door een ontoereikende een ee rste k la a sfe e st vo o r h et negatieve denkbeelden over de nieuwe onbekend.

Z o luidt h et in de bespreking d ie fo n k e l in h a a r o u d e o gen, dat voorafgaande research slechts een vrij personeel plaatsvond in de B rug, die technologieën w erden echter m et één van S tef B os nieuw ste C D: Als je naar eenvoudige zinnetje, h et sprak boekdelen. D it geven de auteurs een door de U niversiteit aangekochte bus derende artikel in het m ij tot dan toe te kalm eren, zoek je b est h e t extract Tijd W e beseften plots: W aarna je echt vertrokken relativeren, ben je gelukkig.

N iet relatief, vertederende eerlijkheid overigens grif ja a rlijk s e reis d er g ep en sio n eerd en. H et is een eentonig m a ar absoluut. V oorw aar, een krop toe. D e bekentenis d at het ding ronduit U iterst w etensw aardig is uiteraard ook stu d e n te n in V laa n d e re n d roeg een num m er m aar m isschien niet slecht als schoot mij in de keel. H erinneringen aan slecht is, w are natuurlijk w at teveel het feit d at de heer N aesens in een hartverw arm ende tekening op de c o v e r: U kan zich Een handleiding H oe bespreek ik w e llic h t in b e e ld e n, v o o ra l n a h e t een film, krijg je in de recensie van Toen de U niversiteit G ent in Verder w ordt ons alles bijgeleerd over academ isch koor oprichtte en dat het K B P in een personeelsreis naar N oorw egen organiseerde.

G een dure stunts o f special effects. In is hetpersoneelsbestand verenigingen aan R U G -U Z G telt zich van m ij m eester m aakte bij het W at ik ook toejuig, is h et feit dat er geen program m a s, leert ons hoe je aan die te g en o v er d an w e e r m e er dan bladzijden, k ost frank en is verkrijg- bew onderen van de via een gestileerde doden vallen.

D e film s van W oody Allen sm erige beestjes kan o n tk o m en: Vanaf k an hun baar op het secretariaatvan de KBP, Sint- grafiek aanschouw elijk gem aakte u it- staan niet langer alleen w at dat betreft. G e e n sle c h t w o o rd e c h te r o v e r d e hetfloppy-vretendehersensubstituul Het m isschien Zweeds, m aar dat im pliceert K ortom, alles w at u w ilt w eten over W at er allem aal reilde en zeilde in die schappelijke prijs van d e Leffe in de m et de originele w oordspeling, A pple n ie t d at H oneym oon in V egas een com puters, staat te lezen in h et dossier en K oninklijke B o n d v an h e t P ersoneel c afetaria v a n h e t K B P o p de eerste en c itro e n e n, g etite ld e d o ssie r zou intellectuele film is.

Patrick D uyn- de reclam es in Studentikoos leert U K BP w o rd to p een chronologische m aar verdieping van studentenrestaurant Sint- beslissend blijken. H e t is n o g a l Irish Coffee in hetzelfde etablissem ent in zijn tijd m eegaat, iets dat niet kan gezegd v e e lz e g g e n d d a t é é n v a n de m e e s t Scham per geschreven? W at dacht U die h et lezen zo veraangenam en. O p bijvoorbeeld van de ijzersterke openings- pagina tw ee treffen we reeds een staaltje vraag die de n o ch tan s sterk in zijn aan van uitgestorven gewaande Dada- schoenen staande M irakeldokter Le- poëzie, w aaraan de N ieuw e R ealisten com pte even deed v e r t w i j f e l e n U wou een puntje kunnen z u ig e n: Lieven B ax niet echt naar de universiteit, h é.

K loos is de schrijver van de onsterfelijke verzen: Ik ben een god in het diepst van m ijn gedachten D IA Onderwijsraad laat dan heb je pech.

.

Gangbang Algemeen Barebangs Bukkake Erotisch uitgaan. Nieuwsbrief Vul je e-mail adres in om onze nieuwsbrief te ontvangen: Filteren op locatie Land   Alles Nederland België. Hallo Lieve Heren, Ik ben pussycat, een sexy blonde volle rondborstige wulpse milf van Hallo Lieve Heren, Ik ben pussycat, een Ik ben een Nimf die het leuk vind om een vrouw, man of koppel te verwennen. Trios mmv en vvm zijn oo Ik ben een Nimf die het leuk vind om een Geile Strenge Mevrouw met weelderig lichaam zoekt nederige bef en rimslaven, want Mevrouw ziet jou g Geile Strenge Mevrouw met weelderig lich Mevrouw Petra uit Voorthuizen.

Hallo allemaal Ik ben een vrouw van 53 jaar jong met kort blond haar en een d cup. Hallo allemaal Ik ben een vrouw van Hallo, ik ben Isabella, een botergeile portugese blondine van 41 jaar oud. Ik heb een mooi rond kont Hallo, ik ben Isabella, een botergeile p House of Dreams uit Amersfoort. Ik ben Jacky-Noa ook wel een geile donderstraal genoemd met haar volslanke latina,bruine,lichaam van Ik ben Jacky-Noa ook wel een geile donde Dit geile kutje wil graag gelikt, gevingerd en geneukt worden Wie komt mijn gaatjes vullen?

Dit geile kutje wil graag gelikt, geving Hoi, leuk dat je kijkt Zin in een spannende en warme afleiding Wil je heerlijk bij mij op Hoi, leuk dat je kijkt Zin in ee Een hele geile goedemorgen vanuit een re DSgirls uit Den Haag. Hoi Hoi buurman heb ik dan toch je aandacht gekregen welkom op mij erotische site, Ik ben Sanny Hoi Hoi buurman heb ik dan toch je aanda Ik ontvang in sneek.

Ben je op zoek naar een heerlijke hete dame die jouw tot hogere sferen brengt m Ben je op zoek naar Joy uit Sneek. Hallo, ik ben Moniek een Ridderkerkse 48 jarige getrouwde slet. Veel mannen weten inmiddels da Hallo, ik ben Moniek een Ridderkerkse Hallo ben Eva altijd geil en zin in sex. Heb zwarte haren bruine ogen cup c en 45 jaar. Hallo ben Eva altijd geil en zin in sex Hoi Mooie man, leuk dat je belangstelling hebt in mijn advertentie.

Het onbetwiste meesterstuk van Nobel- D at is onzin. M aar niem and durft die grenzen te hertekenen. Filosofen w orden enkel in w e niet een aanpassing van politieke e x c lu sie f p o litie k e k w esties te hulp structuren aan gegevenheden. In de 21ste geroepen.

Stoort u dat niet Tot 14 februari in NTG Minnemeers. Wacht niet tot Valentijnsdag, kom op eeuw zullen w e een regio voor de B asken krijgen, w at een veel betere situatie is, K r u ith o f; W at al fout is, is dat we vrijdag 22 januari om 9. A, idem dito voor C atalonië. Er bestaat dus niet geraadpleegd w orden in economische universiteitsstraat 4, waar de schoonste der een links en een rechts nationalism e.

Het kw esties, w at mij het m eest interesseert. Wat M en discussieert over politiek en kuituur lang zwart haar, ja die met de norse blik en de is dan Links N ationalism e: Je hebt een en laat econom ie vallen, w at eigenlijk zwoele kijkers, 10 vrijkaarten zal distribueren. Wel over de Er zullen nog wachtenden voor u zijn.

W aarom zou er gediscrim ineerd regelm atig teru gkeren de u n iversiteitsa ctiviteit, n l a l dan n iet p a rtiële exam ens. G rasm us w ordtverm elddat ookm eneer Bracke staat achter de aanklacht van de studenten. K ortom, als ambtenaar, belast m et de verblijven?

H et is de globaliteit van het A ltijd b ereid w illig om constructieve kritiek te spu ien, hebben we daarom een Erasm usproject dat de m eerkost veroor- h et reg lem en t on d er d e lou pe genom en, vooral n a een alarm erende b rie f van ex- algem ene coördinatie van de studenten- zaakt, en dus m oet iedereen m aar die rech tstu d en t Peter L epercque, d ie een huistocht g esta rt is tegen d e g ebrekkige voorzieningen is het niet m ijn taak een m eerkost helpen dragen.

M eneer Bracke, schrijver van deze openbare stelling in te nem en tegen een brief, wordt aldus aangehaald m et een door de studenten op statutaire w ijze 4. Slechts een g erin g p ercen tag e principiële stellingnam e waarvoor hij op m. Ik b esef dat ik vervolgens bekrachtigd werd door een bovendien van w eekend tot weekend, en als am btenaar w ellicht een onm ondig beslissing v an het bevoegd b e h e e rs- kan onm ogelijk geverifieerd w orden.?

H et huls v a n vertrouw en zou durven twijfelen aan diens objectiv iteit, k an je volgens a rtik el 11 de O m in de rechtssfeer te b lijv e n: G ezien de onvoorstelbaar d at tijdens een proces de exam ens openbaar en publiek zijn, kunt u 5.

W at de om hem te verdedigen. D it indachtig is vervaarlijk uitziende m acho s o f verleide- waarborg van fr b e t r e f t: U kunt natuurlijk uitspreken. D eze illustere Scham per- We hopen dat deze gegevens correct opm erking.

Wij vinden het verder m aar e x a m e n c o m m is s ie g e e n stu d e n te n - ook zelf het exam envaneenm edestudent jo u m a lis t h e e ft b lijk b a a r de n o d ig e overgenom en w orden zo d at d e m is- norm aal dat de extra personeelskosten vertegenw oordigerm ag zetelen.

Als reden bijw onen, kw estie van de vragen eens te ervaring opgedaan in h et boekje Volks- leidende berichtgeving rechtgezet kan door de Erasm us-huisvesting niet door hiervoor stelt m en d a t d e studenten m aar worden.

E en exam en verplaatsen is echter verlakkerij, geschreven door de in m a ar w el door de E rasm usstudenten teit en objectiviteit v an de com m issie- uitzonderlijk ennaveelm oeite toegestaan, w orden vergoed. Z eker is dat het verhaaltje van de m en m oet bij w ijze van spreken reeds 3 buispunten kan verw ezen w orden naar half dood zijn. M e t alle ach tin g, M a rk B ra c k e, A lgem een Coördinator In dit artikel lees ik tot m ijn eigen 6.

B racke zou verklaard dan w el gevolgd w orden, w ordt evenm in hebben achter de eisen van de Erasm us- bekend gem aakt. N iet dat w e tw ijfelen neem tegen Mvr. R ita B aertsoen-poppe m ijn m e d ew erk er , te g en de Inter- t H o m eko n ven t spreekt Ik denk dat zoveel dubbelzinnige eer artikels te brengen.

Voor ons van het U k u n t m isschien beginnen bij hom e zelfs voor m ijn rebels karakter te veel van H om ekonvent betek en t d it vooral de Vermeylen, w aar Erasm usstudenten door artikels over de universitaire homes in de hun aanhoudend nachtlaw aai en arro- O nlangs legde de V laam se Regering voorbije tw ee Scham pers.

In beide gevallen m oet m en al te veel vertrouw en in hun eigen kunnen eenzijdigheid en de gebrekkige achter- m oet w orden. Ik heb een grote sym pathie voor deze en de gehele m aatschappij verrijkend kunnen zijn, en w aardoor w ellicht m eer Enkele opm erkingen over de in h o u d: H et blijft echter hoe dan ook ofw el het A dviescentrum voor Studenten, sdossier van de Europese studenten m aakt sitairen die d it ja ar geen kam er op hom e En zeker en v ast niet de Sociale Sector een ofw el de v oorzitter van de exam en- zouden te vergelijken zijn m et het feit dat kregen w egens volzet o f gereserveerd van deze universiteit.

H et probleem is dat dit a geen neutrale, onafhankelijke instanties zijn, Supportersbus zo d at de drem pelvrees g ro o t en h e t liënkantoor: De leegstand van Erasm uskam ers - verder m et h et schrijven van artikels over sociale m e erw aard e m e e sta l n ie t in hoofdzaak van de m eerkost van z o n de hom es. M aar belicht dan ook eens het Toch is h et exam enreglem ent niet ook u i t H et zou w ellicht beter zijn dat er, ogenschouw genom en binnen de econo- kam er tenopzichtevandeoverigekam ers s ta n d p u n t v a n d e d o o rs n e e h o m e - volledig studentonvriendelijk.

Volgens bew oners en de D ienst Huisvesting. Sancties blijven dan m eteen duidelijk gem aakt, m aar m en wil C hris W yffels, voorzitter H om ekonvent m enselijk blijven. Indien u geen al te beste vriend bent van de p ro f en w el eens Nhm.

Alice Nog niet zo lang geleden verscheen in een Dat ik mij pas helemaal op het laatst aantal fakulteitenblaadjes een artikel i. De dag voor de verkiezingen besliste ikzelf nogal zwaar door het slijk werd gehaald, Stefaan echter om een aantal persoonlijke en nogal wat feiten verdraaid en foutief werden redenen om zich terug te trekken, waarop ik weergegeven. Sam en m et Scream ing Trees, Het artikel werd geschreven door Michel die hun reputatie van G evaarlijk Intense van Acker zelf ook lid van de Sociale Raad werkelijk zo ondemokraties of manipulerend P ro v in c ia a ltje s k o m e n v e rd e d ig e n, en Gwijde Hendrikx die ik trouwens nog is?

Hij haalde 5 vijf! Zou je geen fan- handelt vanuit een bepaalde overtuiging. Toen koeien het nog voor het zeggen hebben, klub beginnen, Gwijde? M et behulp van aanstekelijke In het artikel wordt zwaar geïnsinueerd m elodieën en k ilo s em oties m aken ze dat ik door het ACOD in de rol van voorzitter bew ustzijnsverruim ende muziek, m et in geduwd werd, omdat ik een SP-partijkaart Ook nu, in de Raad van Bestuur én in de de hoo fd ro llen de toverstafstem van kon voorleggen.

De frustratie bij beide auteurs Sociale Raad handel ik vanuit een groene en de Raad van Bestuur was het heel duidelijk waar wij voor stonden. M ark Lanegan en de w ah w ah w ervel- zit blijkbaar zo diep dat ze ongehinderd door sociale overtuiging. En het is met diezelfde w inden v an gitarist Lee Conner. Sweet enige feitenkennis er in hun artikel maar op groene en sociale overtuiging dat ik mijn O b livion, de n ieuw e CD, w as oo r- los kladden en niet even de moeite hebben mandaat als Agalev jongeren-sekretaris sp ro n k e lijk h e t te sta m e n t v a n d eze genomen om deze beschuldiging eventjes motiveer.

Ik denk dat een boel studenten wel achter ningen in de groep hadden ervoor gezorgd Stellen dat ik een SP-kaart heb, is een sociale en groene visie kunnen staan, en d atm en elkaar bij wijze van ochtendgroet misschien wel biezonder grappig, m aar - en ik voel me dan ook in de eerste plaats hun eenauto-ongeval toewenste , m aar tijdens daarmee valt de rest van hun vriendjespolitiek- vertegenwoordiger.

Met politiek gesjoemel de opnam es brachten, vreem d genoeg, de hypotese - foutief. Wat ik echter nooit onder of getouwtrek heeft dit m. D it alles heeft voor een prachtig sekretaris ben van de Gentse Agalev-jongeren. Dat Michel van Acker er blijkbaar een resultaat gezorgd: Jammer maar helaas en Michel H eeft u zin in een avondje H ard en Dat de drie vakbonden socialistiese, en voor mijn part zijn hele achterban mogen Vies, h ul u dan in een gescheurde T-shirt kristelijke én liberale mij steunden, is nog op hun kop gaan staan, zoiets keur ik en dito jeans, snuit uw neus op z n renners en w erp m et een noncnaiante inderdaad een feit.

Dat de proffen de tegenlcandidaat steunden is ook een reit. IK vormt op een bepaald ogenblik de sociale bew eging Dirt, het nieuw e schijfje van zie hierin echter niet het minste probleem; ik visie een minderheid in de studentenmiddens.

Dirt, som s ook R ake Vuistslag geprofileerd, en dat dit blijkbaar wél bij de gel hendrik vos, vakbonden aanslaat, en toen niet bij de lid Raad van Bestuur, Seattle m aak hier zelf een opm erking proffen, pleit minder tegen mij, dan tegen de voorzitter Sociale Raad afkom stige viertal. H un m uziek is soms proffen, denk ik. L aten we hopen dat Universiteitsstraat om zo, na een korte maar nog schrijnender zal het er aan toe gaan Them Bones en D am that R iver ook live wandeling, met af en toe wat geschreeuw in de Faculteit van de Wetenschappen: Dit het bestuurscollege, die dan de definitieve komt er op neer dat er in de Rechtsfaculteit in onder: S c h a m p e r z o n d e r g e ld Het studentenblad Schamper verkeert in geldnood.

Voor is het budget met één derde overschreden. Voor volgend jaar is het nog onduidelijk hoe Schamper aan subsidies zal geraken. Na een tijdje de toekomst 11 assistenten afgedankt moeten gingereen delegatie naar binnen, de studenten worden? Door het plan om de verdeelsleutel en professoren bleven buiten wachten tot de voor de A.

Het voor de A. Dit is onaanvaardbaar mede door daardoor nog krijgt zal ondermeer betekenen het feit dat door de academische overheid dat op term ijn heel wat tijd sch rifts- uitdrukkelijk beloofd werd dat deze abonnementen voor de bibliotheek moeten verdeelsleutel enkel voor de verdeling van de worden afgezegd of dat broodnodige nieuwe A.

En zij maar hoeveelheid academisch personeel mogen staken Na een tweetal nummers gaat u gegarandeerd uit de bol, want wat op hun cd staat is maar een beperkte kennismaking in vergelijking met hun stage-act. Studentikoos d e kom m uno-belgicistische partij revisited? W orden uw patiënten daar verenigt u om front te vorm en tegen de worden gehanteerd. L et bijvoorbeeld eens niet onnozel van?

K ortom, een werkelijk gestage opm ars van de niet te stuiten op de precieze plaatsing van de dubbele diepte-interview is Studentikoos niet digitalici, de com -pu-ter-gebruikers, om punt in volgende z i n: S teeva st staan de p erson eelsleden w at in de schaduw van hun g ro te bro ers en zu ssen - professoren, a ssisten ten en stu den ten - a ls e r o ver d e these op het blad antithese m et de v e rte lle n d ie z e lfs d o o r je se n ie le M aar laten w e n ie t langer stilstaan bij tekst synthese als resultaat van het grootm oedertje bestem peld w orden a l s: In d e w eten schappelijke reek s U it h et hoognodige vers bloed te voorzien en om onzin.

Z o w o rd t er een stevig D e uitgave K oninklijke B ond van A ntichrist. Z o s c h r e e f uw lite r a to r in z ijn door het w oord studentikoos twintig- m ensen: H et gaat hier over een oude E lienne L angendries en R oger Vervaet, Verder leert lectuur u bij dat er in geroem de polem ische stijl, enkele weken maal te vernoem en en folklore slechts grootm oeder die niet veel m oet weten schetst enkele m om enten u it de per- een overschot van ,20 frank was in de geleden in een bijdrage voor zijn lijfblad vijftienm aal te gebruiken.

Spijtig genoeg kan Em pirisch-filosofisch Request. D eze O ok de tegenstelling is hen niet zoet-poëtische w o o rd e n: D ie glimlach, de publicatie door een ontoereikende een ee rste k la a sfe e st vo o r h et negatieve denkbeelden over de nieuwe onbekend.

Z o luidt h et in de bespreking d ie fo n k e l in h a a r o u d e o gen, dat voorafgaande research slechts een vrij personeel plaatsvond in de B rug, die technologieën w erden echter m et één van S tef B os nieuw ste C D: Als je naar eenvoudige zinnetje, h et sprak boekdelen. D it geven de auteurs een door de U niversiteit aangekochte bus derende artikel in het m ij tot dan toe te kalm eren, zoek je b est h e t extract Tijd W e beseften plots: W aarna je echt vertrokken relativeren, ben je gelukkig.

N iet relatief, vertederende eerlijkheid overigens grif ja a rlijk s e reis d er g ep en sio n eerd en. H et is een eentonig m a ar absoluut. V oorw aar, een krop toe. D e bekentenis d at het ding ronduit U iterst w etensw aardig is uiteraard ook stu d e n te n in V laa n d e re n d roeg een num m er m aar m isschien niet slecht als schoot mij in de keel. H erinneringen aan slecht is, w are natuurlijk w at teveel het feit d at de heer N aesens in een hartverw arm ende tekening op de c o v e r: U kan zich Een handleiding H oe bespreek ik w e llic h t in b e e ld e n, v o o ra l n a h e t een film, krijg je in de recensie van Toen de U niversiteit G ent in Verder w ordt ons alles bijgeleerd over academ isch koor oprichtte en dat het K B P in een personeelsreis naar N oorw egen organiseerde.

G een dure stunts o f special effects. In is hetpersoneelsbestand verenigingen aan R U G -U Z G telt zich van m ij m eester m aakte bij het W at ik ook toejuig, is h et feit dat er geen program m a s, leert ons hoe je aan die te g en o v er d an w e e r m e er dan bladzijden, k ost frank en is verkrijg- bew onderen van de via een gestileerde doden vallen. D e film s van W oody Allen sm erige beestjes kan o n tk o m en: Vanaf k an hun baar op het secretariaatvan de KBP, Sint- grafiek aanschouw elijk gem aakte u it- staan niet langer alleen w at dat betreft.

G e e n sle c h t w o o rd e c h te r o v e r d e hetfloppy-vretendehersensubstituul Het m isschien Zweeds, m aar dat im pliceert K ortom, alles w at u w ilt w eten over W at er allem aal reilde en zeilde in die schappelijke prijs van d e Leffe in de m et de originele w oordspeling, A pple n ie t d at H oneym oon in V egas een com puters, staat te lezen in h et dossier en K oninklijke B o n d v an h e t P ersoneel c afetaria v a n h e t K B P o p de eerste en c itro e n e n, g etite ld e d o ssie r zou intellectuele film is.

Patrick D uyn- de reclam es in Studentikoos leert U K BP w o rd to p een chronologische m aar verdieping van studentenrestaurant Sint- beslissend blijken. H e t is n o g a l Irish Coffee in hetzelfde etablissem ent in zijn tijd m eegaat, iets dat niet kan gezegd v e e lz e g g e n d d a t é é n v a n de m e e s t Scham per geschreven? W at dacht U die h et lezen zo veraangenam en.

O p bijvoorbeeld van de ijzersterke openings- pagina tw ee treffen we reeds een staaltje vraag die de n o ch tan s sterk in zijn aan van uitgestorven gewaande Dada- schoenen staande M irakeldokter Le- poëzie, w aaraan de N ieuw e R ealisten com pte even deed v e r t w i j f e l e n U wou een puntje kunnen z u ig e n: Lieven B ax niet echt naar de universiteit, h é. K loos is de schrijver van de onsterfelijke verzen: Ik ben een god in het diepst van m ijn gedachten D IA Onderwijsraad laat dan heb je pech.

D e O n d e rw ijs ra a d tre e d t o p als 6 econom ische w etenschappen van he t Bestuurscollege en kan adviezen 7 rechtsw etenschappen form uleren rond alle aspecten van het onderw ijsgebeuren. D eze R aad bevat produktieproces van tekenfilm pjes uit de D aardoor bedraagt d e verhouding n a a st de decanen en anderen o o k 7 studenten tegenover professoren nu 1 op 2, w at een grote vooruitgang is.

Van 20 januari tot 19 februari resultaat, de tekenfilm zelf, kan uiteraard stu d ieg eb ied en: K unst-zicht is een verloren hoekje op van l l u tot 16 u worden story-boards niet ontbreken. O p video w ordt ons kant- de eerste verdieping van de m astodont uitgetekende scenario s van studenten en-klaar jeugdplezier voorgeschoteld.

Toen En te kleine o f te grote vogels w erden gedekte tafels en de m iddernachtsm is en grepen ze ons, in bosjes van vijf-zes onthoofd in de ogen o f de b o rs t Nog lebberen elkander de h u id af, en dit kalkoenen, bij de voeten en werden we zo anderen m isten de autom atische ont- allem aal onder de auspicieën van een aan haken opgehangen. Z o werden we hoofder en kw am en dus levend in het sterre vanheinde en verre, vrede op A ard!

L eontine S tee m an s: V rede op A ard die voortdurend onder stroom staat, en daar verloor je d an h e t bew ustzijn.

Even M aurice D ew ilde: En daar bent u D am es en heren, aan h et w oord is verder stond een m a n die alle kalkoenen a a n o n ts n a p t D aar w erden de licham en w aarschijnlijk niet alleen m et duizend- van professie en stiel, en wij bevinden dan in ketels heet w ater ondergedom peld, en zusters en b roeders kerstkalkoenen m e cloaca!!!?

N eenee, er m em oires u it de loopgraven zal binnen- w aren k ip p e n, parelh o en d ers, k o n ij- lepelen en wij eventjes stil w orden bij het n e n K necht 19u30 G eschiedenis v. Lem li 16u Faculteit Farm acie, Harelbekestr. Z eshonderd- L eontine.

M aurice, de duizend konijnen. Een w are holocaust ja, m ochten vieren, m iljoenen zijn e r, een Verdun, Stalingrad en A uschw itz en dat ja arlijk s offer v o o r ju llie verfoeilijke allem aal inéén op je bord M aurice, adem happend E ndlösung {naar Heiland! D ie is toch allang dood? C o m t e k theater, film foto rechts: M aurice D ewilde: L unchconcert tine, feiten. Z es m inuten duurt d e hele procedure In deze levensom standigheden, tw intig cen tim eter op twintig, vier kalkoenen o p een halve vierkante meter, sterven jaarlijks vanzelfsprekend duizenden kalkoenen nog voor ze rijp zijn voor de slachterij, en dat ondanks veelvuldig en zeerdiskutabel gebruik van antibiotikaen anti-parasitaire H et w oord v a n M ie k e Vogels w onderm iddeltjes.

E n het vervoer naar Veel denkw erk in verband m et de de kam pen in kw estie H et is tijd dat bew ijzen. O f het is er te koud o f te heet, w e, in plaats van dit paternalism e hoogtij Ik ben bereid m ee te doen aan een er is een adem benem end zuurstoftekort te laten vieren, hen w erkelijke verant- debat over h et m igrantenconcept van w oordelijkheid toekennen.

D it is im m ers Paula D hondt op voorw aarde dat het o f je besterft het gew oon v a n h e t lachen. H oe d at zo eens extra benadeeld. Een inform atie- d eb at inherent aan een waardige, realistische goed georganiseerd is: Kijk, M aurice, "Betutteling van overheidsw ege m oet w e allem aal naar huis kunnen gaan, m aar w at als je opeens oog in oog kom t te staan tegengegaan worden zodat m igranten- w el dat er persoonlijke, genuanceerde m e t de patroonheilige slachter van dit organisaties de kans krijgen te ontluiken; antw oorden m oeten kom en op vragen uit feest van eeuw ige vrede, de beul van ik b e g rijp w el d a t h e t K o n in k lijk het publiek!

M ieke Vogels, Jan D ecorte, A nnem ie tracht te w urm en. Johan Lem an kabinets- voor m igranten zijn noodzakelijk en de chef vh. H et w eze doorstrom ing van m igranten naar het duidelijk gezegd, neem uw vragenlijsten M aurice Dewilde: En hoe kom t hoger onderw ijs zou m oeten gepropa- m ee!

O ok degelijke z o n kalkoen nu op het kerstbord, geerd worden. Probleem is dat deoverstap L eontine? Hierbij w orden de m eisjes nog E. We nem en dit - uitzonderlijk sterk w orden gespeeld. Chinatow n geleden zijn dat er een film W aarvoor onze en des d istrib u teu rs verscheen m et een zo klassieke, tijdloze excuses. Z ijn jongste creatie, Death liënfirm a in N ew York. D e zaken gaan zijn, m aar het m in o f m eer gelijktijdige B ecom es Her, verschilt in dat opzicht in niet zo bijster goed en het hoofdkantoor verschijnen van Paul Schraders Light niks van zijn voorgangers.

Daarom m oet de k antoorchef van Jam es Foley doet m e bijna besluiten D eath B ecom es H er - de ongetwijfeld K e v in w e d s tr ijd d e e e rste zin v a n d e b o v e n sta a n d e kleurenblinde regisseur zelf noem t de organiseren: Streep , pikte nam elijk het als chirurg S p acey een Regisseur Jam es Foley en scenarist gediplom eerde lief Bruce W illis af van D avid M am et - een van de grootste D ecor van Schraders dram a is een de ander G oldie H aw n.

A anvankelijk A m erik aan se to n e e la u te u rs v a n h e t door de staking van de vuilnisploegen uit vreet een depressieve Hawn zich van ogenblik, die het scenario naar zijn eigen zijn voegen barstend N ew York.

H oofd- m iserie te pletter, m aar na verloop van g e lijk n a m ig e to n e e ls tu k s c h r e e f - personage is de drugdealer John LeTour tijd beseft ze dat w raak het zoetste aller bew ijzen m et deze film hoe sterk verfilm d W illem D afoe die in opdracht van Ann toetjes is. Z eb eslu itd an o o k - ondertussen theater kan zijn. O ok al is er van enige Susan Sarandon w it spul bezorgt aan m et behulp van de voor een keer niet verhaalontwikkeling nauw elijks sprake, financieel en otherw ise zeer welstellende getypecaste pantoffelheld W illis - Streep toch w ordt er een w elhaast ondraaglijke b u rg e rs.

D eeigenlijkem oordscène, spanning gecreëerd. A anvankelijkvervultdie drankje d a t deg en e die ervan drinkt listische sam enleving g ep o rtretteerd. Zodra de beslissing van de verzekeren, w ordt het duidelijk dat zij op hun leven echt resultaten hebben: E en reeks reusachtig gat in haar buik, en Streep m et o n d e rlin g e c o m p e titie n u te n v o lle dram atische gebeurtenissen verp lich t een a c h te rste v o re n g e d ra a id ho o fd.

LeTour de dingen te gaan zien zoals H oogst interessant voor w ie w eet hoe de Q ua film techniek herinnert City o f M arianne. Sayles film is Elk van de verkopers probeert die strijd op zijn m anier te voeren. S treep, shotsw aarin de cam eraeengesprek tussen te kopen; het is zijn enige m anier om zijn S ch ra d e rs a lle s H aw n en W illis kw ijten zichnaar behoren tw ee personages v olgt om dan bv. Voor R icky R om a - d o o rd re n k e n d e sfe e rz e ttin g v a n h e t van h un karikaturale taak in een film die schakelen naar een derde personage dat ëen Al Pacino die er in slaagt zich zelfs in grootstads-cynism e dat de laat-twintigste door enig overacting toch al niet zou toevallig passeert op de bew uste plaats de scènes waar hij niet in voorkom t te eeu w er als verded ig in g sm ech an ism e geschaad worden.

W ie dan toch een satire en uiteindelijk te belanden bij nog tw ee laten voelen - liggen de zaken makkelijker. W at niet betekent dat Light op glamourland w il zien w acht beter tot andere v a n S ay le s personages. A an- Hij is altijd de topverkoper van de firm a Sleeper een donkere, uitzichtloze film w anneer in een volgende kerstvakantie vankelijk is h e t even m oeilijk om te volgen, m aar n a verloop van tijd k an de film op een gew eest, en ook tijdens de m oeilijke zou zijn w aaruit geen sprankeltje hoop Sunset Boulevard nog eens op de buis m om enten b ew ijst hij niks v a n zijn blijkt: L et op de aantrekkelijk - ontwapenend, m isschien schitterende scène w aarin Pacino een naiëf zelfs - opgevat dat Schrader in hem, niets verm oedende klant een stuk grond en in zijn bazin, enige w arm te in de aansm eert.

De tw ee laats ten - karakter- duistere, vieze grootstad kan suggereren. Flarden gesprekken tussen corrupte CITY OF HOPE politici, zw arte leaders die van een m isbrothers een zaak daad door tw ee jo n g e rollen voor Ed Harris en A lan Arkin - H et drugs-m ilieu dat LeTour en A nn hier A an het einde van John Sayles jo n g - voor het volk m aken, de innerlijke strijd sm eden dronken plannen om m e t de represen-teren heeft nam elijk m eer weg s te film is h e t a lle m a a l d u id e lijk van N ick y s vader en van een zwarte steekkaarten waarop de beste potentiële van sociale zorg dan van w instgevend en gew orden: City o f H ope m ogen laten spreken, en N icky s broze concurrentie.

E n dan w orden de bew uste er zijn klanten op dat ze in de eerste plaats speelt zich af in een niet nader genoem de liefde voor de ex van een politieagent, kaarten inderdaad gestolen. H et is het aan hun gezondheid m oeten denken. A m erikaanse grootstad, in een district alle w ijz en ze n a a r de m oeilijkheid begin van een tragisch, cynisch verhaal w aarin de m ens in zijn essentie w ordt getypeerd.

Vooral naar het einde van de film w ordt het duidelijk dat Schrader aan zijn w aar blank en zwart, hoog en laag, jong onm ogelijkheid? John Sayles h eeft een sterke film gem aakt leven.

A an het Jup in het project het zw aarst woog. H et is in D afoe kust een m inuut lang Sarandons begin van de film neem t hij ontslag bij de Scham pers T o r Tien van ieder geval James Foley s grote verdienste hand - kan de sym boliek m oeilijk over bouw firm a van zijn vader, een grote d a t hij M am ets oersterke dialogen - het hoofd w orden gezien.

G lengarry G len Ross L ight Sleeper de acteurs werd w eggelaten - heeft kunen L ight Sleeper is een zeldzaam m ooie stadsbestuur. R ond dat conflict m et zijn 3. La D ouble Vie de Véronique voorzien van een film ische beeldtaal. Rode draad hierin 5. H owards End w aren de beste acteurs die in de States Last Tem ptation o f Christ perfect w eet is h e t G alaxy T o w e rs-c o m p le x dat 6. P a c in o, te koppelen aan zijn talent als regisseur N ick y s vader voor de stad m oet bouw en.

H et O p de plaats w aar het m odieuze project 8. Husbands and W ives B aldw in worden nog groter door eikaars re su lta a t is een p sy ch o lo g isc h sterk m oet kom en staat een appartem entsblok 9.

Een Zelfstandig Leven H ear M y Song aanwezigheid. H et resultaat is cinem a uitgew erkte, visueel zeer sfeervolle film voor voornam elijk zwarte kansarm en. O v e r- gew orden w aarin zowel de hoofdrollen - Via allerlei illegale wegen probeert het donderend.

D a fo e is z o n d e r m e e r su b lie m en stadsbestuur de toelating te krijgen om Sarandon acteerde nooit beter - als de die building te laten afbreken. Alle elf PFK-leden stemden tegen de aanvraag. Sommige verenigingen tilden ook zwaar aan de vechtpartij in de Blandijn op 9 november. Een student liep daarbij blijvend oogletsel op. De nationalisten lieten zich half november ook al opmerken door in een flink aantal eksemplaren van Schamper een NSV-pamflet te schuiven.

Gent Universiteit werkt met dergelijke artikeltjes m ee aan het klimaat van onverdraagzaamheid dat het PFK ten aanzien van nationalistische verenigingen aanhoudt. Let vooral op de zin: Dat zou is wonderbaar. Als daarop heel je bewijsvoering moet steunen! Vuilschrijverij noemen wij dat en journalistiek onfatsoen vanwege Gent Universiteit. Maar wat wil je: En dan w eet je dat er over NSV niet objektief of neutraal geschreven zal worden.

Het zal bij die jongens want het is in dat progressieve wereldje een eksklusieve mannenbedoening! Van de keerzijde van de medaille hebben de nieuwsgaarders van de Gentse Universiteit nog nooit g ehoord!

Studiedag Remediaal 25 maart Sui Lin Goei s. Natura Waddengebied O n d e rd e le n: W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen. Individueel Transitieplan voor Jongeren N aam: D atum van invullen: Ik kan m ijn A. Ik begrijp w at m ijn arts vertelt. Ik w eet w elke m edicijnen. Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november a wen s ertrou Met v e menw rken!

Gerrit Rietveld Gerrit Rietveld was betrokken bij het ontwerp. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen. Zwemmende Octopus vulgaris Lam. De oogspleet blijft ongeacht de stand van het lichaam en dus ook tijdens het zwem m en horizontaal. De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: Instructie excelmeetinstrument Op Eigen Benen Vooruit In het datam anagem entprotocolen het voorbeeld m eetplan bijlage IIprojectplan w ordt verw ezen naar excelsheets voor het m eten van de centrale.

Nieuws vanuit groep 4 De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de winter. Tijdens de natuurlessen hebben we gesproken over verschillende weersoorten en de vorming van sneeuw en ijs.

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November H. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten ; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties.

Tij dens deze gesprekken kunnen allerlei onderwerpen aan de orde komen. H et auteursrecht en zijn impact op het dagelijks leven Met Cd-rom 7 slen. Snel aan de slag! Wat heeft u nodig? Het juiste Spelling in beeld-oefenboekje Een schriftje waar uw kind in kan werken Een pen waarmee uw kind prettig werkt Een markeerstift of een aantal kleurpotloden.

I brailleliga Ik ben blind. Het vertrouwen van mijn werkgever in mij ook. Je hoeft niet altijd goed te kunnen zien om goed te w erken. De Brailleliga begeleidt blinde en slechtziende personen. For additional information about this publication click this link. In principe m ag. Voor kinderen rondom 7 jaar.

Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van.Erotische massage flevoland potje neuken


Trios mmv en vvm zijn oo Ik ben een Nimf die het leuk vind om een Geile Strenge Mevrouw met weelderig lichaam zoekt nederige bef en rimslaven, want Mevrouw ziet jou g Geile Strenge Mevrouw met weelderig lich Mevrouw Petra uit Voorthuizen. Hallo allemaal Ik ben een vrouw van 53 jaar jong met kort blond haar en een d cup.

Hallo allemaal Ik ben een vrouw van Hallo, ik ben Isabella, een botergeile portugese blondine van 41 jaar oud. Ik heb een mooi rond kont Hallo, ik ben Isabella, een botergeile p House of Dreams uit Amersfoort. Ik ben Jacky-Noa ook wel een geile donderstraal genoemd met haar volslanke latina,bruine,lichaam van Ik ben Jacky-Noa ook wel een geile donde Dit geile kutje wil graag gelikt, gevingerd en geneukt worden Wie komt mijn gaatjes vullen? Dit geile kutje wil graag gelikt, geving Hoi, leuk dat je kijkt Zin in een spannende en warme afleiding Wil je heerlijk bij mij op Hoi, leuk dat je kijkt Zin in ee Een hele geile goedemorgen vanuit een re DSgirls uit Den Haag.

Hoi Hoi buurman heb ik dan toch je aandacht gekregen welkom op mij erotische site, Ik ben Sanny Hoi Hoi buurman heb ik dan toch je aanda Ik ontvang in sneek.

Ben je op zoek naar een heerlijke hete dame die jouw tot hogere sferen brengt m Ben je op zoek naar Joy uit Sneek. Hallo, ik ben Moniek een Ridderkerkse 48 jarige getrouwde slet.

Veel mannen weten inmiddels da Hallo, ik ben Moniek een Ridderkerkse Hallo ben Eva altijd geil en zin in sex. Heb zwarte haren bruine ogen cup c en 45 jaar. Hallo ben Eva altijd geil en zin in sex Hoi Mooie man, leuk dat je belangstelling hebt in mijn advertentie.

Wil jij echt verwent worden Hoi Mooie man, leuk dat je belangste Altijd een keer met sexy rijpe donkere milf willen spelen? Een leuke Girl Friend experience beleven Altijd een keer met sexy rijpe donkere m Lieve mannen, Eerst even dit: H et vraagstuk van het w aardoor Servië, m et het leger, het goed nationalism e zie ik duidelijk anders. Dat m o e tje doen m et Kosovo, waar sprong van kleine lokale regio s naar absoluut niets is.

E r zijn grotere entiteiten dan een parochie, dat W at gebeurt e r n u: Sloveniëen Kroatië zijn volkeren o f streken die gebonden scheuren zich af w ant die willen niet zijn door verleden, taal enz. Tweede relatieve zelfstandigheid kunt geven en probleem is dat in K roatië een deel van foto: D oen we m ee aan de versterking van de U NO, om dat m en internationalist is, o f gelooft u in de ontw ikkeling van de U N O en p le itu voor S c h a m p e r: Wij danken U voor dit gesprek.

Twee clochards, Vladimir en Estragon O p d itm om entzijn er voor deze laatste brengen de tijd door bij een dode wilg. Ze In Europa heb je niets anders dan optie geen indicaties, w ant er zijn niet wachten er op mijnheer Godot. Mocht hij niet verkeerde, im perialistische grenzen, zoals genoeg landen die de UNO de m g willen oopdagen, dan komen ze morgen terug. Hij bijvoorbeeld Zeeuw s-v laanderen datniet toekeren. D us pleit ik voor de m achts- heeft hen immers gezegd te wachten, en dat tot V laanderen m aar bij N ederland hoort.

Het onbetwiste meesterstuk van Nobel- D at is onzin. M aar niem and durft die grenzen te hertekenen. Filosofen w orden enkel in w e niet een aanpassing van politieke e x c lu sie f p o litie k e k w esties te hulp structuren aan gegevenheden. In de 21ste geroepen. Stoort u dat niet Tot 14 februari in NTG Minnemeers.

Wacht niet tot Valentijnsdag, kom op eeuw zullen w e een regio voor de B asken krijgen, w at een veel betere situatie is, K r u ith o f; W at al fout is, is dat we vrijdag 22 januari om 9. A, idem dito voor C atalonië.

Er bestaat dus niet geraadpleegd w orden in economische universiteitsstraat 4, waar de schoonste der een links en een rechts nationalism e. Het kw esties, w at mij het m eest interesseert.

Wat M en discussieert over politiek en kuituur lang zwart haar, ja die met de norse blik en de is dan Links N ationalism e: Je hebt een en laat econom ie vallen, w at eigenlijk zwoele kijkers, 10 vrijkaarten zal distribueren. Wel over de Er zullen nog wachtenden voor u zijn. W aarom zou er gediscrim ineerd regelm atig teru gkeren de u n iversiteitsa ctiviteit, n l a l dan n iet p a rtiële exam ens. G rasm us w ordtverm elddat ookm eneer Bracke staat achter de aanklacht van de studenten.

K ortom, als ambtenaar, belast m et de verblijven? H et is de globaliteit van het A ltijd b ereid w illig om constructieve kritiek te spu ien, hebben we daarom een Erasm usproject dat de m eerkost veroor- h et reg lem en t on d er d e lou pe genom en, vooral n a een alarm erende b rie f van ex- algem ene coördinatie van de studenten- zaakt, en dus m oet iedereen m aar die rech tstu d en t Peter L epercque, d ie een huistocht g esta rt is tegen d e g ebrekkige voorzieningen is het niet m ijn taak een m eerkost helpen dragen.

M eneer Bracke, schrijver van deze openbare stelling in te nem en tegen een brief, wordt aldus aangehaald m et een door de studenten op statutaire w ijze 4.

Slechts een g erin g p ercen tag e principiële stellingnam e waarvoor hij op m. Ik b esef dat ik vervolgens bekrachtigd werd door een bovendien van w eekend tot weekend, en als am btenaar w ellicht een onm ondig beslissing v an het bevoegd b e h e e rs- kan onm ogelijk geverifieerd w orden.? H et huls v a n vertrouw en zou durven twijfelen aan diens objectiv iteit, k an je volgens a rtik el 11 de O m in de rechtssfeer te b lijv e n: G ezien de onvoorstelbaar d at tijdens een proces de exam ens openbaar en publiek zijn, kunt u 5.

W at de om hem te verdedigen. D it indachtig is vervaarlijk uitziende m acho s o f verleide- waarborg van fr b e t r e f t: U kunt natuurlijk uitspreken. D eze illustere Scham per- We hopen dat deze gegevens correct opm erking. Wij vinden het verder m aar e x a m e n c o m m is s ie g e e n stu d e n te n - ook zelf het exam envaneenm edestudent jo u m a lis t h e e ft b lijk b a a r de n o d ig e overgenom en w orden zo d at d e m is- norm aal dat de extra personeelskosten vertegenw oordigerm ag zetelen.

Als reden bijw onen, kw estie van de vragen eens te ervaring opgedaan in h et boekje Volks- leidende berichtgeving rechtgezet kan door de Erasm us-huisvesting niet door hiervoor stelt m en d a t d e studenten m aar worden. E en exam en verplaatsen is echter verlakkerij, geschreven door de in m a ar w el door de E rasm usstudenten teit en objectiviteit v an de com m issie- uitzonderlijk ennaveelm oeite toegestaan, w orden vergoed.

Z eker is dat het verhaaltje van de m en m oet bij w ijze van spreken reeds 3 buispunten kan verw ezen w orden naar half dood zijn. M e t alle ach tin g, M a rk B ra c k e, A lgem een Coördinator In dit artikel lees ik tot m ijn eigen 6.

B racke zou verklaard dan w el gevolgd w orden, w ordt evenm in hebben achter de eisen van de Erasm us- bekend gem aakt. N iet dat w e tw ijfelen neem tegen Mvr. R ita B aertsoen-poppe m ijn m e d ew erk er , te g en de Inter- t H o m eko n ven t spreekt Ik denk dat zoveel dubbelzinnige eer artikels te brengen. Voor ons van het U k u n t m isschien beginnen bij hom e zelfs voor m ijn rebels karakter te veel van H om ekonvent betek en t d it vooral de Vermeylen, w aar Erasm usstudenten door artikels over de universitaire homes in de hun aanhoudend nachtlaw aai en arro- O nlangs legde de V laam se Regering voorbije tw ee Scham pers.

In beide gevallen m oet m en al te veel vertrouw en in hun eigen kunnen eenzijdigheid en de gebrekkige achter- m oet w orden. Ik heb een grote sym pathie voor deze en de gehele m aatschappij verrijkend kunnen zijn, en w aardoor w ellicht m eer Enkele opm erkingen over de in h o u d: H et blijft echter hoe dan ook ofw el het A dviescentrum voor Studenten, sdossier van de Europese studenten m aakt sitairen die d it ja ar geen kam er op hom e En zeker en v ast niet de Sociale Sector een ofw el de v oorzitter van de exam en- zouden te vergelijken zijn m et het feit dat kregen w egens volzet o f gereserveerd van deze universiteit.

H et probleem is dat dit a geen neutrale, onafhankelijke instanties zijn, Supportersbus zo d at de drem pelvrees g ro o t en h e t liënkantoor: De leegstand van Erasm uskam ers - verder m et h et schrijven van artikels over sociale m e erw aard e m e e sta l n ie t in hoofdzaak van de m eerkost van z o n de hom es. M aar belicht dan ook eens het Toch is h et exam enreglem ent niet ook u i t H et zou w ellicht beter zijn dat er, ogenschouw genom en binnen de econo- kam er tenopzichtevandeoverigekam ers s ta n d p u n t v a n d e d o o rs n e e h o m e - volledig studentonvriendelijk.

Volgens bew oners en de D ienst Huisvesting. Sancties blijven dan m eteen duidelijk gem aakt, m aar m en wil C hris W yffels, voorzitter H om ekonvent m enselijk blijven. Indien u geen al te beste vriend bent van de p ro f en w el eens Nhm. Alice Nog niet zo lang geleden verscheen in een Dat ik mij pas helemaal op het laatst aantal fakulteitenblaadjes een artikel i.

De dag voor de verkiezingen besliste ikzelf nogal zwaar door het slijk werd gehaald, Stefaan echter om een aantal persoonlijke en nogal wat feiten verdraaid en foutief werden redenen om zich terug te trekken, waarop ik weergegeven. Sam en m et Scream ing Trees, Het artikel werd geschreven door Michel die hun reputatie van G evaarlijk Intense van Acker zelf ook lid van de Sociale Raad werkelijk zo ondemokraties of manipulerend P ro v in c ia a ltje s k o m e n v e rd e d ig e n, en Gwijde Hendrikx die ik trouwens nog is?

Hij haalde 5 vijf! Zou je geen fan- handelt vanuit een bepaalde overtuiging. Toen koeien het nog voor het zeggen hebben, klub beginnen, Gwijde? M et behulp van aanstekelijke In het artikel wordt zwaar geïnsinueerd m elodieën en k ilo s em oties m aken ze dat ik door het ACOD in de rol van voorzitter bew ustzijnsverruim ende muziek, m et in geduwd werd, omdat ik een SP-partijkaart Ook nu, in de Raad van Bestuur én in de de hoo fd ro llen de toverstafstem van kon voorleggen.

De frustratie bij beide auteurs Sociale Raad handel ik vanuit een groene en de Raad van Bestuur was het heel duidelijk waar wij voor stonden. M ark Lanegan en de w ah w ah w ervel- zit blijkbaar zo diep dat ze ongehinderd door sociale overtuiging.

En het is met diezelfde w inden v an gitarist Lee Conner. Sweet enige feitenkennis er in hun artikel maar op groene en sociale overtuiging dat ik mijn O b livion, de n ieuw e CD, w as oo r- los kladden en niet even de moeite hebben mandaat als Agalev jongeren-sekretaris sp ro n k e lijk h e t te sta m e n t v a n d eze genomen om deze beschuldiging eventjes motiveer. Ik denk dat een boel studenten wel achter ningen in de groep hadden ervoor gezorgd Stellen dat ik een SP-kaart heb, is een sociale en groene visie kunnen staan, en d atm en elkaar bij wijze van ochtendgroet misschien wel biezonder grappig, m aar - en ik voel me dan ook in de eerste plaats hun eenauto-ongeval toewenste , m aar tijdens daarmee valt de rest van hun vriendjespolitiek- vertegenwoordiger.

Met politiek gesjoemel de opnam es brachten, vreem d genoeg, de hypotese - foutief. Wat ik echter nooit onder of getouwtrek heeft dit m. D it alles heeft voor een prachtig sekretaris ben van de Gentse Agalev-jongeren.

Dat Michel van Acker er blijkbaar een resultaat gezorgd: Jammer maar helaas en Michel H eeft u zin in een avondje H ard en Dat de drie vakbonden socialistiese, en voor mijn part zijn hele achterban mogen Vies, h ul u dan in een gescheurde T-shirt kristelijke én liberale mij steunden, is nog op hun kop gaan staan, zoiets keur ik en dito jeans, snuit uw neus op z n renners en w erp m et een noncnaiante inderdaad een feit.

Dat de proffen de tegenlcandidaat steunden is ook een reit. IK vormt op een bepaald ogenblik de sociale bew eging Dirt, het nieuw e schijfje van zie hierin echter niet het minste probleem; ik visie een minderheid in de studentenmiddens. Dirt, som s ook R ake Vuistslag geprofileerd, en dat dit blijkbaar wél bij de gel hendrik vos, vakbonden aanslaat, en toen niet bij de lid Raad van Bestuur, Seattle m aak hier zelf een opm erking proffen, pleit minder tegen mij, dan tegen de voorzitter Sociale Raad afkom stige viertal.

H un m uziek is soms proffen, denk ik. L aten we hopen dat Universiteitsstraat om zo, na een korte maar nog schrijnender zal het er aan toe gaan Them Bones en D am that R iver ook live wandeling, met af en toe wat geschreeuw in de Faculteit van de Wetenschappen: Dit het bestuurscollege, die dan de definitieve komt er op neer dat er in de Rechtsfaculteit in onder: S c h a m p e r z o n d e r g e ld Het studentenblad Schamper verkeert in geldnood. Voor is het budget met één derde overschreden.

Voor volgend jaar is het nog onduidelijk hoe Schamper aan subsidies zal geraken. Na een tijdje de toekomst 11 assistenten afgedankt moeten gingereen delegatie naar binnen, de studenten worden?

Door het plan om de verdeelsleutel en professoren bleven buiten wachten tot de voor de A. Het voor de A. Dit is onaanvaardbaar mede door daardoor nog krijgt zal ondermeer betekenen het feit dat door de academische overheid dat op term ijn heel wat tijd sch rifts- uitdrukkelijk beloofd werd dat deze abonnementen voor de bibliotheek moeten verdeelsleutel enkel voor de verdeling van de worden afgezegd of dat broodnodige nieuwe A.

En zij maar hoeveelheid academisch personeel mogen staken Na een tweetal nummers gaat u gegarandeerd uit de bol, want wat op hun cd staat is maar een beperkte kennismaking in vergelijking met hun stage-act. Studentikoos d e kom m uno-belgicistische partij revisited?

W orden uw patiënten daar verenigt u om front te vorm en tegen de worden gehanteerd. L et bijvoorbeeld eens niet onnozel van? K ortom, een werkelijk gestage opm ars van de niet te stuiten op de precieze plaatsing van de dubbele diepte-interview is Studentikoos niet digitalici, de com -pu-ter-gebruikers, om punt in volgende z i n: S teeva st staan de p erson eelsleden w at in de schaduw van hun g ro te bro ers en zu ssen - professoren, a ssisten ten en stu den ten - a ls e r o ver d e these op het blad antithese m et de v e rte lle n d ie z e lfs d o o r je se n ie le M aar laten w e n ie t langer stilstaan bij tekst synthese als resultaat van het grootm oedertje bestem peld w orden a l s: In d e w eten schappelijke reek s U it h et hoognodige vers bloed te voorzien en om onzin.

Z o w o rd t er een stevig D e uitgave K oninklijke B ond van A ntichrist. Z o s c h r e e f uw lite r a to r in z ijn door het w oord studentikoos twintig- m ensen: H et gaat hier over een oude E lienne L angendries en R oger Vervaet, Verder leert lectuur u bij dat er in geroem de polem ische stijl, enkele weken maal te vernoem en en folklore slechts grootm oeder die niet veel m oet weten schetst enkele m om enten u it de per- een overschot van ,20 frank was in de geleden in een bijdrage voor zijn lijfblad vijftienm aal te gebruiken.

Spijtig genoeg kan Em pirisch-filosofisch Request. D eze O ok de tegenstelling is hen niet zoet-poëtische w o o rd e n: D ie glimlach, de publicatie door een ontoereikende een ee rste k la a sfe e st vo o r h et negatieve denkbeelden over de nieuwe onbekend. Z o luidt h et in de bespreking d ie fo n k e l in h a a r o u d e o gen, dat voorafgaande research slechts een vrij personeel plaatsvond in de B rug, die technologieën w erden echter m et één van S tef B os nieuw ste C D: Als je naar eenvoudige zinnetje, h et sprak boekdelen.

D it geven de auteurs een door de U niversiteit aangekochte bus derende artikel in het m ij tot dan toe te kalm eren, zoek je b est h e t extract Tijd W e beseften plots: W aarna je echt vertrokken relativeren, ben je gelukkig. N iet relatief, vertederende eerlijkheid overigens grif ja a rlijk s e reis d er g ep en sio n eerd en. H et is een eentonig m a ar absoluut. V oorw aar, een krop toe. D e bekentenis d at het ding ronduit U iterst w etensw aardig is uiteraard ook stu d e n te n in V laa n d e re n d roeg een num m er m aar m isschien niet slecht als schoot mij in de keel.

H erinneringen aan slecht is, w are natuurlijk w at teveel het feit d at de heer N aesens in een hartverw arm ende tekening op de c o v e r: U kan zich Een handleiding H oe bespreek ik w e llic h t in b e e ld e n, v o o ra l n a h e t een film, krijg je in de recensie van Toen de U niversiteit G ent in Verder w ordt ons alles bijgeleerd over academ isch koor oprichtte en dat het K B P in een personeelsreis naar N oorw egen organiseerde.

G een dure stunts o f special effects. In is hetpersoneelsbestand verenigingen aan R U G -U Z G telt zich van m ij m eester m aakte bij het W at ik ook toejuig, is h et feit dat er geen program m a s, leert ons hoe je aan die te g en o v er d an w e e r m e er dan bladzijden, k ost frank en is verkrijg- bew onderen van de via een gestileerde doden vallen.

D e film s van W oody Allen sm erige beestjes kan o n tk o m en: Vanaf k an hun baar op het secretariaatvan de KBP, Sint- grafiek aanschouw elijk gem aakte u it- staan niet langer alleen w at dat betreft. G e e n sle c h t w o o rd e c h te r o v e r d e hetfloppy-vretendehersensubstituul Het m isschien Zweeds, m aar dat im pliceert K ortom, alles w at u w ilt w eten over W at er allem aal reilde en zeilde in die schappelijke prijs van d e Leffe in de m et de originele w oordspeling, A pple n ie t d at H oneym oon in V egas een com puters, staat te lezen in h et dossier en K oninklijke B o n d v an h e t P ersoneel c afetaria v a n h e t K B P o p de eerste en c itro e n e n, g etite ld e d o ssie r zou intellectuele film is.

Patrick D uyn- de reclam es in Studentikoos leert U K BP w o rd to p een chronologische m aar verdieping van studentenrestaurant Sint- beslissend blijken. H e t is n o g a l Irish Coffee in hetzelfde etablissem ent in zijn tijd m eegaat, iets dat niet kan gezegd v e e lz e g g e n d d a t é é n v a n de m e e s t Scham per geschreven?

W at dacht U die h et lezen zo veraangenam en. O p bijvoorbeeld van de ijzersterke openings- pagina tw ee treffen we reeds een staaltje vraag die de n o ch tan s sterk in zijn aan van uitgestorven gewaande Dada- schoenen staande M irakeldokter Le- poëzie, w aaraan de N ieuw e R ealisten com pte even deed v e r t w i j f e l e n U wou een puntje kunnen z u ig e n: Lieven B ax niet echt naar de universiteit, h é.

K loos is de schrijver van de onsterfelijke verzen: Ik ben een god in het diepst van m ijn gedachten D IA Onderwijsraad laat dan heb je pech. D e O n d e rw ijs ra a d tre e d t o p als 6 econom ische w etenschappen van he t Bestuurscollege en kan adviezen 7 rechtsw etenschappen form uleren rond alle aspecten van het onderw ijsgebeuren.

D eze R aad bevat produktieproces van tekenfilm pjes uit de D aardoor bedraagt d e verhouding n a a st de decanen en anderen o o k 7 studenten tegenover professoren nu 1 op 2, w at een grote vooruitgang is. Van 20 januari tot 19 februari resultaat, de tekenfilm zelf, kan uiteraard stu d ieg eb ied en: K unst-zicht is een verloren hoekje op van l l u tot 16 u worden story-boards niet ontbreken. O p video w ordt ons kant- de eerste verdieping van de m astodont uitgetekende scenario s van studenten en-klaar jeugdplezier voorgeschoteld.

Toen En te kleine o f te grote vogels w erden gedekte tafels en de m iddernachtsm is en grepen ze ons, in bosjes van vijf-zes onthoofd in de ogen o f de b o rs t Nog lebberen elkander de h u id af, en dit kalkoenen, bij de voeten en werden we zo anderen m isten de autom atische ont- allem aal onder de auspicieën van een aan haken opgehangen. Z o werden we hoofder en kw am en dus levend in het sterre vanheinde en verre, vrede op A ard! L eontine S tee m an s: V rede op A ard die voortdurend onder stroom staat, en daar verloor je d an h e t bew ustzijn.

Even M aurice D ew ilde: En daar bent u D am es en heren, aan h et w oord is verder stond een m a n die alle kalkoenen a a n o n ts n a p t D aar w erden de licham en w aarschijnlijk niet alleen m et duizend- van professie en stiel, en wij bevinden dan in ketels heet w ater ondergedom peld, en zusters en b roeders kerstkalkoenen m e cloaca!!!?

N eenee, er m em oires u it de loopgraven zal binnen- w aren k ip p e n, parelh o en d ers, k o n ij- lepelen en wij eventjes stil w orden bij het n e n K necht 19u30 G eschiedenis v. Lem li 16u Faculteit Farm acie, Harelbekestr. Z eshonderd- L eontine. M aurice, de duizend konijnen. Een w are holocaust ja, m ochten vieren, m iljoenen zijn e r, een Verdun, Stalingrad en A uschw itz en dat ja arlijk s offer v o o r ju llie verfoeilijke allem aal inéén op je bord M aurice, adem happend E ndlösung {naar Heiland!

D ie is toch allang dood? C o m t e k theater, film foto rechts: M aurice D ewilde: L unchconcert tine, feiten. Z es m inuten duurt d e hele procedure In deze levensom standigheden, tw intig cen tim eter op twintig, vier kalkoenen o p een halve vierkante meter, sterven jaarlijks vanzelfsprekend duizenden kalkoenen nog voor ze rijp zijn voor de slachterij, en dat ondanks veelvuldig en zeerdiskutabel gebruik van antibiotikaen anti-parasitaire H et w oord v a n M ie k e Vogels w onderm iddeltjes.

E n het vervoer naar Veel denkw erk in verband m et de de kam pen in kw estie H et is tijd dat bew ijzen. O f het is er te koud o f te heet, w e, in plaats van dit paternalism e hoogtij Ik ben bereid m ee te doen aan een er is een adem benem end zuurstoftekort te laten vieren, hen w erkelijke verant- debat over h et m igrantenconcept van w oordelijkheid toekennen.

D it is im m ers Paula D hondt op voorw aarde dat het o f je besterft het gew oon v a n h e t lachen. H oe d at zo eens extra benadeeld. Een inform atie- d eb at inherent aan een waardige, realistische goed georganiseerd is: Kijk, M aurice, "Betutteling van overheidsw ege m oet w e allem aal naar huis kunnen gaan, m aar w at als je opeens oog in oog kom t te staan tegengegaan worden zodat m igranten- w el dat er persoonlijke, genuanceerde m e t de patroonheilige slachter van dit organisaties de kans krijgen te ontluiken; antw oorden m oeten kom en op vragen uit feest van eeuw ige vrede, de beul van ik b e g rijp w el d a t h e t K o n in k lijk het publiek!

M ieke Vogels, Jan D ecorte, A nnem ie tracht te w urm en. Johan Lem an kabinets- voor m igranten zijn noodzakelijk en de chef vh. H et w eze doorstrom ing van m igranten naar het duidelijk gezegd, neem uw vragenlijsten M aurice Dewilde: En hoe kom t hoger onderw ijs zou m oeten gepropa- m ee! O ok degelijke z o n kalkoen nu op het kerstbord, geerd worden. Probleem is dat deoverstap L eontine? Hierbij w orden de m eisjes nog E. We nem en dit - uitzonderlijk sterk w orden gespeeld.

Chinatow n geleden zijn dat er een film W aarvoor onze en des d istrib u teu rs verscheen m et een zo klassieke, tijdloze excuses. Z ijn jongste creatie, Death liënfirm a in N ew York. D e zaken gaan zijn, m aar het m in o f m eer gelijktijdige B ecom es Her, verschilt in dat opzicht in niet zo bijster goed en het hoofdkantoor verschijnen van Paul Schraders Light niks van zijn voorgangers. Daarom m oet de k antoorchef van Jam es Foley doet m e bijna besluiten D eath B ecom es H er - de ongetwijfeld K e v in w e d s tr ijd d e e e rste zin v a n d e b o v e n sta a n d e kleurenblinde regisseur zelf noem t de organiseren: Streep , pikte nam elijk het als chirurg S p acey een Regisseur Jam es Foley en scenarist gediplom eerde lief Bruce W illis af van D avid M am et - een van de grootste D ecor van Schraders dram a is een de ander G oldie H aw n.

A anvankelijk A m erik aan se to n e e la u te u rs v a n h e t door de staking van de vuilnisploegen uit vreet een depressieve Hawn zich van ogenblik, die het scenario naar zijn eigen zijn voegen barstend N ew York. H oofd- m iserie te pletter, m aar na verloop van g e lijk n a m ig e to n e e ls tu k s c h r e e f - personage is de drugdealer John LeTour tijd beseft ze dat w raak het zoetste aller bew ijzen m et deze film hoe sterk verfilm d W illem D afoe die in opdracht van Ann toetjes is.

Z eb eslu itd an o o k - ondertussen theater kan zijn. O ok al is er van enige Susan Sarandon w it spul bezorgt aan m et behulp van de voor een keer niet verhaalontwikkeling nauw elijks sprake, financieel en otherw ise zeer welstellende getypecaste pantoffelheld W illis - Streep toch w ordt er een w elhaast ondraaglijke b u rg e rs. D eeigenlijkem oordscène, spanning gecreëerd. A anvankelijkvervultdie drankje d a t deg en e die ervan drinkt listische sam enleving g ep o rtretteerd.

Zodra de beslissing van de verzekeren, w ordt het duidelijk dat zij op hun leven echt resultaten hebben: E en reeks reusachtig gat in haar buik, en Streep m et o n d e rlin g e c o m p e titie n u te n v o lle dram atische gebeurtenissen verp lich t een a c h te rste v o re n g e d ra a id ho o fd.

LeTour de dingen te gaan zien zoals H oogst interessant voor w ie w eet hoe de Q ua film techniek herinnert City o f M arianne. Sayles film is Elk van de verkopers probeert die strijd op zijn m anier te voeren. S treep, shotsw aarin de cam eraeengesprek tussen te kopen; het is zijn enige m anier om zijn S ch ra d e rs a lle s H aw n en W illis kw ijten zichnaar behoren tw ee personages v olgt om dan bv. Voor R icky R om a - d o o rd re n k e n d e sfe e rz e ttin g v a n h e t van h un karikaturale taak in een film die schakelen naar een derde personage dat ëen Al Pacino die er in slaagt zich zelfs in grootstads-cynism e dat de laat-twintigste door enig overacting toch al niet zou toevallig passeert op de bew uste plaats de scènes waar hij niet in voorkom t te eeu w er als verded ig in g sm ech an ism e geschaad worden.

W ie dan toch een satire en uiteindelijk te belanden bij nog tw ee laten voelen - liggen de zaken makkelijker. W at niet betekent dat Light op glamourland w il zien w acht beter tot andere v a n S ay le s personages. A an- Hij is altijd de topverkoper van de firm a Sleeper een donkere, uitzichtloze film w anneer in een volgende kerstvakantie vankelijk is h e t even m oeilijk om te volgen, m aar n a verloop van tijd k an de film op een gew eest, en ook tijdens de m oeilijke zou zijn w aaruit geen sprankeltje hoop Sunset Boulevard nog eens op de buis m om enten b ew ijst hij niks v a n zijn blijkt: L et op de aantrekkelijk - ontwapenend, m isschien schitterende scène w aarin Pacino een naiëf zelfs - opgevat dat Schrader in hem, niets verm oedende klant een stuk grond en in zijn bazin, enige w arm te in de aansm eert.

De tw ee laats ten - karakter- duistere, vieze grootstad kan suggereren. Flarden gesprekken tussen corrupte CITY OF HOPE politici, zw arte leaders die van een m isbrothers een zaak daad door tw ee jo n g e rollen voor Ed Harris en A lan Arkin - H et drugs-m ilieu dat LeTour en A nn hier A an het einde van John Sayles jo n g - voor het volk m aken, de innerlijke strijd sm eden dronken plannen om m e t de represen-teren heeft nam elijk m eer weg s te film is h e t a lle m a a l d u id e lijk van N ick y s vader en van een zwarte steekkaarten waarop de beste potentiële van sociale zorg dan van w instgevend en gew orden: City o f H ope m ogen laten spreken, en N icky s broze concurrentie.

E n dan w orden de bew uste er zijn klanten op dat ze in de eerste plaats speelt zich af in een niet nader genoem de liefde voor de ex van een politieagent, kaarten inderdaad gestolen.

H et is het aan hun gezondheid m oeten denken. A m erikaanse grootstad, in een district alle w ijz en ze n a a r de m oeilijkheid begin van een tragisch, cynisch verhaal w aarin de m ens in zijn essentie w ordt getypeerd. Vooral naar het einde van de film w ordt het duidelijk dat Schrader aan zijn w aar blank en zwart, hoog en laag, jong onm ogelijkheid?

John Sayles h eeft een sterke film gem aakt leven. A an het Jup in het project het zw aarst woog. H et is in D afoe kust een m inuut lang Sarandons begin van de film neem t hij ontslag bij de Scham pers T o r Tien van ieder geval James Foley s grote verdienste hand - kan de sym boliek m oeilijk over bouw firm a van zijn vader, een grote d a t hij M am ets oersterke dialogen - het hoofd w orden gezien.

G lengarry G len Ross L ight Sleeper de acteurs werd w eggelaten - heeft kunen L ight Sleeper is een zeldzaam m ooie stadsbestuur. R ond dat conflict m et zijn 3. La D ouble Vie de Véronique voorzien van een film ische beeldtaal.

Rode draad hierin 5. H owards End w aren de beste acteurs die in de States Last Tem ptation o f Christ perfect w eet is h e t G alaxy T o w e rs-c o m p le x dat 6.

P a c in o, te koppelen aan zijn talent als regisseur N ick y s vader voor de stad m oet bouw en. H et O p de plaats w aar het m odieuze project 8. Husbands and W ives B aldw in worden nog groter door eikaars re su lta a t is een p sy ch o lo g isc h sterk m oet kom en staat een appartem entsblok 9. Een Zelfstandig Leven H ear M y Song aanwezigheid.

H et resultaat is cinem a uitgew erkte, visueel zeer sfeervolle film voor voornam elijk zwarte kansarm en. O v e r- gew orden w aarin zowel de hoofdrollen - Via allerlei illegale wegen probeert het donderend.

D a fo e is z o n d e r m e e r su b lie m en stadsbestuur de toelating te krijgen om Sarandon acteerde nooit beter - als de die building te laten afbreken. Alle elf PFK-leden stemden tegen de aanvraag. Sommige verenigingen tilden ook zwaar aan de vechtpartij in de Blandijn op 9 november.

Een student liep daarbij blijvend oogletsel op. De nationalisten lieten zich half november ook al opmerken door in een flink aantal eksemplaren van Schamper een NSV-pamflet te schuiven. Gent Universiteit werkt met dergelijke artikeltjes m ee aan het klimaat van onverdraagzaamheid dat het PFK ten aanzien van nationalistische verenigingen aanhoudt.

Let vooral op de zin: Dat zou is wonderbaar. Als daarop heel je bewijsvoering moet steunen! Vuilschrijverij noemen wij dat en journalistiek onfatsoen vanwege Gent Universiteit.

Maar wat wil je: En dan w eet je dat er over NSV niet objektief of neutraal geschreven zal worden. Het zal bij die jongens want het is in dat progressieve wereldje een eksklusieve mannenbedoening! Van de keerzijde van de medaille hebben de nieuwsgaarders van de Gentse Universiteit nog nooit g ehoord! Studiedag Remediaal 25 maart Sui Lin Goei s. Natura Waddengebied O n d e rd e le n: W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen.

Individueel Transitieplan voor Jongeren N aam: D atum van invullen: Ik kan m ijn A. Ik begrijp w at m ijn arts vertelt. Ik w eet w elke m edicijnen. Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november a wen s ertrou Met v e menw rken! Gerrit Rietveld Gerrit Rietveld was betrokken bij het ontwerp. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen. Zwemmende Octopus vulgaris Lam. De oogspleet blijft ongeacht de stand van het lichaam en dus ook tijdens het zwem m en horizontaal.

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: Instructie excelmeetinstrument Op Eigen Benen Vooruit In het datam anagem entprotocolen het voorbeeld m eetplan bijlage IIprojectplan w ordt verw ezen naar excelsheets voor het m eten van de centrale. Nieuws vanuit groep 4 De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de winter. Tijdens de natuurlessen hebben we gesproken over verschillende weersoorten en de vorming van sneeuw en ijs. MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November H.

Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten ; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties. Tij dens deze gesprekken kunnen allerlei onderwerpen aan de orde komen. H et auteursrecht en zijn impact op het dagelijks leven Met Cd-rom 7 slen.